Dit weekend berichtte De Standaard dat 29.000 langdurig zieken dit jaar te horen krijgen dat hun uitkering nu al verlengd is. Tot aan hun pensioen. “Het is bijzonder pijnlijk dat de federale overheid langdurig zieken zo massaal en definitief afschrijft voor de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen jammer voor onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Ook en vooral voor de betrokkenen zelf,” reageert N-VA Kamerlid Valerie Van Peel in een persbericht.

Eind vorig jaar besliste de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) om een grote groep langdurig zieken die dit jaar controle zouden krijgen, meteen te erkennen tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. In totaal gaat het om 29.229 uitkeringsgerechtigde personen. Het gaat om drie categorieën, zij die tien jaar of langer arbeidsongeschikt zijn, diegenen ouder dan 58, of die personen die minstens 50 zijn én al vijf jaar of langer arbeidsongeschikt.

De hoge instroom en erg beperkte uitstroom uit arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte is al langer een aandachtspunt. De N-VA pleit ervoor het probleem ten gronde aan te pakken en vindt dat er nood is aan “een evenwichtige responsabilisering van werkgevers, werknemers én artsen”.

Dit principe van responsabilisering is ingeschreven in het federale regeerakkoord, maar “blijft dode letter”, aldus Van Peel. Het systematische aanbod van re-integratie-trajecten, opgestart door de Zweedse coalitie is volgens de N-VA “teruggeschroefd door de paargroene regering”.

“Minister Vandenbroucke sprak over ‘positieve prikkels’ om de toename van de meer dan 500.000 langdurig zieken aan te pakken, maar dit is het tegenovergestelde,” vervolgt Van Peel. “Dit is tegen 29.229  mensen zeggen dat ze zijn afgeschreven voor de arbeidsmarkt.”

Tekort controle-artsen geen excuus

Het tekort aan capaciteit van controle-artsen en adviserende artsen van de ziekenfondsen is volgens het N-VA Kamerlid geen reden om langdurig zieken “aan hun  lot over te laten”.

“Ik doe dan ook een oproep om eindelijk werk te maken van de versterkte samenwerking tussen het RIZIV en VDAB op dit vlak. Zoals ook gevraagd is in het Vlaams regeerakkoord en het recente VESOC-akkoord tussen de Vlaamse regering en sociale partners,” vervolgt Van Peel.

Reguliere arbeidscontracten en dure ontslagregelingen vormen volgens Van Peel een “drempel om het werk te hervatten”. Daarom stelt de N-VA ‘arbeidsintegratiejobs’ voor. Bedoeling is dat langdurig zieken mét volledig behoud van hun uitkering het werk zouden kunnen hervatten. Zij het maximaal deeltijds en uiteraard mits betalen van RSZ-bijdragen. In het N-VA voorstel moet de werknemer niet vrezen voor loonverlies.

Focus op wat mensen die langdurig ziek zijn wel nog kunnen

Het ziekteattest van de huisarts wil Van Peel hervormen tot een geschiktheidsattest. Het bestaande ziekte-attest van de huisarts zou dan ook informatie kunnen bevatten over welke activiteiten een zieke nog wel kan.

Tenslotte komt de partij met een voorstel van “doorstartbanen”. Het verbod voor werkgevers om werknemers met behoud van contract tijdelijk ter beschikking te stellen aan een andere werkgever moet soepeler.

Langdurig zieken of mensen met een burn-out krijgen zo de gelegenheid een andere job uit te proberen. 

We moeten af van het negatieve beeld dat mensen die langdurig ziek zijn niets zouden kunnen. We moeten focussen op mensen nog wèl kunnen. De essentie is dat ieder naar zijn of haar mogelijkheden betrokken moet worden op de arbeidsmarkt,” besluit Valerie Van Peel.