Vlaanderen kende extra subsidies toe aan Vrede VZW. De volgende vijf jaar kan de organisatie rekenen op 325.000 euro extra subsidies. Wie subsidies aanvraagt en incasseert, moet uiteraard voldoen aan de voorwaarden van het Vlaamse decreet. Zowel een ‘visitatiecommissie’ als een ‘beoordelingscommissie’ adviseren de Vlaamse regering. Het positief advies levert Vrede VZW de komende beleidsperiode een totale subsidiëring op van 1.250.000 euro.

Eens er een positief advies is lijkt er nog weinig mis te kunnen gaan. Begin dit jaar kwam er bij de Vlaamse overheid ook een positief advies voor de aanvraag. In het evaluatieverslag krijgt vzw Vrede op zowat alle criteria een voldoende beoordeling.

Vrede vzw vroeg en kreeg dus gevraagde stijging van de jaarlijkse subsidiëringsenveloppe met 65.000 euro per jaar. De Vlaamse Regering gaf op 25 september 2020 haar akkoord.

Zo ligt het subsidiebedrag van ruim een kwart miljoen euro per jaar vast voor de komende vijf jaar. De komende vijf jaar levert dat dus 325.000 euro extra in het laatje. Zo beschikt Vrede VZW de komende beleidsperiode over een subsidiëring van 1.250.000 euro.

Dossier krijgt positief advies met enkele werkpunten

De vereniging zelf valt uiteraard niets te verwijten. Wel dringt de vraag zich op hoe ‘objectief’ de toekenning van die subsidies is. En vooral of en hoe grondig er gecontroleerd wordt door de beoordelingscommissies en door de ambtenarij. Met andere woorden hoe verlopen die evaluaties precies? Welke criteria hanteert men en op welke manier is er controle op de ingediende dossiers?

Bij Vrede VZW is het dossier positief beoordeeld, al vinden we in elk geval hier en daar een aantal kritische passages in het verslag terug. Zij het dan wel bijzonder voorzichtig geformuleerd. 

“Wat de impact kan zijn van de sociaal-culturele activiteiten die Vrede in haar beleidsplan 2021 -2025 opneemt, is niet duidelijk aangetoond. […] De focus bij Vrede vzw ligt op de leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie. De functies zijn theoretisch mooi uitgewerkt, maar in de leerfunctie schiet de uitwerking in werkwijzen en acties wat tekort. […] De uitwerking in concrete acties richting volwassenen in vrije tijd is echter nog wat onduidelijk. Men spreekt over ‘leeromgevingen creëren’ en haalt enkel acties aan als vertonen van documentaires, plus de didactische ervaring van medewerkers.”

Het moet gezegd, de organisatie heeft zijn administratie en huiswerk alvast op orde. Het verslag leest op enkele punten na volledig positief. Ook voor beleidsbeïnvloeding, “aanwezigheid in het maatschappelijk debat en weerklank in de media” kan Vrede vzw blijkbaar goede cijfers voorleggen.

Heimwee naar vervlogen tijden en pleidooi voor “nieuwe economische wereldorde”

Toch blijft het opvallend, zoals we eerder al schreven, dat uit bepaalde passages in de basistekst die we op de website van de organisatie terugvonden enige heimwee naar vervlogen tijden weerklinkt: “Met de ondergang van het hoog geïndustrialiseerde socialisme is de tegenstelling tussen het hoog ontwikkelde kapitalisme, dat zich internationaal meer vertakt heeft (het imperialisme), en de Derde Wereld nog toegenomen.”

Vrede vzw is er voorts ook van overtuigd “dat interkapitalistische oorlogen of gewapende conflicten hun ware reden in concurrerende politiek-economische belangen vinden, zoals de controle of het bezit van de grondstoffen, een vergroting van de afzetmarkt, Het bestendigen van een neokoloniale suprematie, enz.”

“Vrede vzw stelt […] dat er een rechtvaardige, democratische en eerlijke nieuwe economische wereldorde moet komen, waarin de arme landen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen in dienst van hun bevolking, gebruik makend van hun grondstoffen, arbeidskrachten en andere mogelijkheden.”

Een “onderdrukte meerderheid” heeft het “recht maatschappelijk, louter defensief, tegengeweld te gebruiken”

Ook onderstaande passage doet wellicht vragen rijzen bij sommige lezers: “Vrede vzw spreekt zich dan ook uit en ageert tegen elk onderdrukkingsmechanisme die de werkers de economische en politieke macht over hun producten ontzegt. […] Tegenover elke gewelddadige uiting van structureel geweld meent Vrede vzw dat een onderdrukte meerderheid het recht heeft maatschappelijk, want louter defensief, tegengeweld te gebruiken.”

Op internationale organisaties heeft de organisatie het ook al niet begrepen: “Vrede vzw meent dan ook dat alle militaire pakten, strategieën en offensieve bewapening zo vlug mogelijk allerzijds, gelijkmatig en controleerbaar moeten afgebouwd, ontbonden en/of ontmanteld worden.”

Intussen heeft de Vlaamse regering, voor de komende vijf jaar een cheque van 1,25 miljoen euro klaar voor Vrede vzw. Bij een volgende subsidieronde lijkt het ons toch nuttig om de beleidsplannen van de ingediende dossiers toch eens grondig te vergelijken met de doelstellingen die de organisatie effectief nastreeft.