De Raad van State heeft vandaag het besluit geschorst van de Vlaamse Regering om te kiezen voor ‘Join.Vlaanderen’ als nieuwe participatieorganisatie. De beslissing volgt na een vordering tot schorsing die door het Minderhedenforum bij hoogdringendheid is ingediend. De Raad van State oordeelt maakt brandhout van de argumentatie van Minister Somers. Zo stelt de Raad van State onder meer dat de beslissing van Vlaams minister Somers “geen afdoende formele motivering bevat en dat de selectieaanvraag van het Minderhedenforum strenger lijkt beoordeeld dan die van Join.Vlaanderen.”

In het uitgebreide arrest haalt het Minderheden forum op bijna alle vlakken zijn slag thuis. De Raad van State is dan ook bijzonder scherp voor de argumentatie die door Minister Somers is gebruikt om de keuze voor Join.Vlaanderen te verantwoorden.

Twee weken geleden verraste Vlaams Minister Bart Somers iedereen met zijn keuze voor Join.Vlaanderen die het bestaande Minderhedenforum zou vervangen als Vlaamse participatieorganisatie. Op die keuze volgde een berg kritiek en verontwaardigde reacties. Join.Vlaanderen bleek immers een pas opgerichte VZW te zijn, die met bijzonder veel intenties erin geslaagd leek te zijn het kabinet te overtuigen.

Maar intussen hebben diverse partnerorganisaties van Join.Vlaanderen zich gedistantieerd.  Minister Somers, die de juridische bui misschien al voelde hangen, zette de procedure on hold. Nauwelijks een dag na de aankondiging riep hij al op tot samenwerken tussen beide organisaties.

Raad van State vindt “geen spoor van motivatie”

De motieven van de minister om voor Join.Vlaanderen te kiezen blijken alvast onvoldoende onderbouwd voor de Raad van State: “Het argument van de verwerende partij (Vlaamse Gemeenschap, nvdr) dat de erkenningsaanvragen van verzoekster (Minderhedenforum, nvdr) en Join.Vlaanderen, vanwege de verschillende accenten die erin gelegd worden, niet goed met mekaar vergeleken kunnen worden, lijkt geen geldig excuus.

Een duidelijke tik op de vingers dus waaruit de Raad besluit dat er niet aan de formele motiveringsvereiste lijkt te zijn voldaan.

“Bovendien moet op het eerste gezicht, om aan de formele motiveringsvereiste te voldoen, de formele motivering van de ministeriële beslissing waarbij één kandidaat wordt verkozen er afdoende van doen blijken dat ze op een vergelijking van de aanvragen berust en dient ze uitdrukkelijk aan te geven welke, uit die vergelijking voortgekomen, motieven de gegeven voorkeur staven.

Ook of er een echte vergelijking tussen de beide partijen plaatsvond wordt in vraag gesteld. 

“Vergelijken is […] het is tegen mekaar afzetten of met elkaar in verband beschouwen, om overeenstemming of verschillen vast te stellen […[. Van een dergelijke vergelijking lijkt in de bestreden beslissingen geen duidelijk spoor te kunnen worden gevonden. Op het eerste gezicht worden in geen enkel motief van de bestreden beslissingen de merites, of het gebrek eraan, van de erkenningsaanvragen van verzoekster en Join.Vlaanderen met mekaar in verband beschouwd.”

Minister toonde “grotere mildheid tegenover de erkenningsaanvraag van Join.Vlaanderen dan tegenover die van het Minderhedenforum”

Hoedanook lijkt de Raad van State het eens te zijn met de argumentatie van het Minderhedenforum die stelt dat “sommige motieven nietszeggend” zijn.

“Het gevolg ervan is dat, zoals verzoekster ogenschijnlijk terecht merkt, sommige motieven daardoor “nietszeggend” zijn – nietszeggend in de zin dat ze niet vermogen te doen uitkomen of te laten begrijpen waarom ze precies geacht moeten worden de voorkeur van de ene aanvrager boven de andere te kunnen verantwoorden.”

Ten slotte benadrukt de Raad van State dat “de beoordeling van de verschillende erkenningsaanvragen op grond van dezelfde selectiecriteria gebeurt, maar ook dat de selectiecriteria daarbij op dezelfde manier worden toegepast”.
 
Aan de tekortkoming inzake de formele motivering, voorlopig vastgesteld door de Raad van Staten “lijkt zich tevens de vaststelling toe te voegen dat de motieven van de bestreden beslissingen niet van eenzelfde gestrengheid lijken te getuigen en dat er op het eerste gezicht door de verwerende partij een grotere mildheid aan de dag is gelegd tegenover de erkenningsaanvraag van Join.Vlaanderen dan tegenover die van verzoekster.”

De Raad van State volgt dus op alle vlakken de argumentatie van het Minderhedenforum. De conclusie is dus dat de beslissing “op het eerste gezicht geen afdoende formele motivering bevat”. En daarbovenop erkent de Raad van State dat “de selectieaanvraag van het Minderhedenforum strenger lijkt beoordeeld dan de aanvraag van Join.Vlaanderen”.

Lees HIER het volledige arrest.