De studie maakt een onderscheid tussen de eerste generatie- en tweedegeneratie-immigranten en immigranten met een EU- of een niet-EU-herkomst. In 2016 was 69,8 % van de Belgische bevolking autochtoon. Daarnaast definieert men ‘autochtoon’ als iemand die geboren is in België, net zoals zijn beide ouders. 16,5 % van onze bevolking zijn eerste generatie-immigranten en 13,7 % tweedegeneratie-immigranten.
(Lees verder onder deze grafiek)

Bron: NBB

In vergelijking met autochtonen betalen immigranten dus minder belastingen en sociale zekerheidsbijdragen

De netto-bijdrage van eerste generatie-immigranten aan de overheidsfinanciën blijkt gemiddeld lager te zijn dan die van autochtonen. In vergelijking met de autochtonen betalen immigranten dus minder belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Dit is een gevolg van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen beide groepen.

Ook de gemiddelde lonen van personen die buiten België zijn geboren zijn lager. De nettobijdrage van kinderen van eerste generatie-immigranten (de tweede generatie) aan de overheidsfinanciën gemiddeld hoger dan die van autochtonen. Dit is vooral omwille van hun jongere leeftijdsstructuur. De werkgelegenheidsgraad van immigranten (en hun kinderen) opkrikken is van essentieel belang om hun bijdrage aan de overheidsfinanciën te vergroten. 

In België blijkt dat in 2019 slechts 61 % van hen tewerkgesteld was. Voor wie in België geboren is dat 73%. De tweede generatie verbetert haar integratie op de arbeidsmarkt en een groter deel van de kloof met de autochtonen kan worden verklaard (46 %). Volgens de NBB “lijken de scholingskansen hun grootste nadeel te zijn”.

Ook een opmerkelijk gegeven. Het migratiekanaal beïnvloedt de arbeidsmarktsituatie. Van mensen die migreren op grond van gezinshereniging of internationale bescherming is het 30 procentpunten minder waarschijnlijk dat ze aan het werk zijn dan arbeidsmigranten.

Het verkrijgen van de nationaliteit, de erkenning van diploma’s en vaardigheden, taalvaardigheid van het gastland en discriminatie spelen een rol in de integratie van migranten. De slechte prestaties van België op dat vlak wijt de NBB enerzijds “aan het scholingsniveau van de immigranten”, maar anderzijds ook aan de “rigiditeit van de Belgische arbeidsmarkt” en aan “het feit dat weinig beleidsmaatregelen specifiek bedoeld zijn om immigranten te helpen bij het vinden van een baan”.

NBB: “Uit een theoretisch model blijkt dat immigratie-instroom positief effect heeft gehad op bbp”

De NBB wijst er tenslotte op dat “uit een theoretisch model” blijkt, dat de immigratie-instroom de afgelopen vijf jaar “een positief effect heeft gehad op het bbp”. Dat is namelijk met 3,5 % gestegen.

Bovendien zijn “geen schadelijke gevolgen van de immigratie voor de autochtonen” in termen van loon, werkloosheid, participatie, netto-inkomen of welvaart vastgesteld.

De globale positieve impact van immigratie hangt af van de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt. Een hogere werkgelegenheidsgraad staat in verband met een grotere toename van het bbp en het bbp per hoofd.

Inmiddels reageerden al enkele politici zeer kritisch op een aantal conclusies van het rapport. Zo wijst bijvoorbeeld ex-staatssecretaris Theo Francken dat de positieve invloed enkel makro-economisch is geëvalueerd. “Daarnaast stoor ik me aan het feit dat de NBB spreekt over een positieve invloed van migratie op het BBP. Tijdens de grote Europese asielcrisis van 2015-2016 steeg het BBP van Duitsland fors. Wegens extra miljardenuitgaven voor asielopvang, bed, bad, brood, begeleiding. Maar we zagen wel een daling van het BBP per capita en dus een individuele verarming van de Duitser.” 

Ook Vlaams Belang plaatst grote vraagtekens bij de stelling dat de instroom een positief effect heeft gehad op het BBP. “Natuurlijk neemt de economie door immigratie in omvang toe, omdat er meer mensen bijkomen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Maar dat betekent geenszins dat ze kostendekkend is of dat het inkomen per hoofd stijgt”. Kamerfractieleider Barbara Pas betreurt dat de NBB zich beperkte tot de periode 2009-2016. “De gevolgen van de grote asielinstroom sinds 2015 zijn er dus nauwelijks of niet in verwerkt. Nochtans kan de impact daarvan maar moeilijk onderschat worden”, merkt ze op.

1 REACTIE

  1. Men is weer bezig vanuit een politiek correcte ingesteldheid zich in alle kronkels te wringen om de waarheid, die als een rode draad doorheen de discussie loopt te ontkennen. Die zegt dat de migratie een verarming is voor Vlaanderen. Niet alleen qua belasting, maar nog veel meer qua beteugeling criminaliteit, verloedering van onze steden, agressie, onveiligheid en een ongepast bejegenen van onze vrouwen en meisjes.