Het Vlaams Forum voor Democratie (VFvD) verzet zich tegen “een nieuw migratiepact dat de EU stiekem wil invoeren”. Dat zeggen Werner Niemegeers en Bart De Meulenaer. Net als het Nederlandse Forum voor Democratie bestudeerden ze nauwgezet de plannen voor een nieuw EU-migratiepact. En hun conclusie is dezelfde: Wij roepen de verantwoordelijke politici op het nieuw Europees migratiepact niet goed te keuren en hierover het publieke debat niet te schuwen.”

“Zonder enige officiële bekendmaking of andere vorm communicatie via de media heeft de Europese Commissie tussen 30 juli en 27 augustus een termijn vastgesteld waarbinnen de burgers hun goedkeuring of afkeuring kunnen uitspreken over het  nieuwe migratie- en asielpact”, zegt ook het Vlaams Forum van Democratie. 

In een vrije tribune die we hieronder integraal publiceren, klagen Niemegeers en De Meulenaer aan dat de hele procedure vrijwel geruisloos lijkt te verlopen en dat er in ons land weinig debat over is. Daarom klaagt VFvD “de achterkamerpolitiek ten stelligste aan”

Wie de website van de EU bekijkt leest er het volgende: “Het nieuwe pact inzake migratie en asiel heeft tot doel een alomvattend, duurzaam en crisisbestendig kader te creëren voor het beheer van asiel en migratie binnen de EU. Het omvat de hele migratieroute – van herkomst- en doorreislanden naar de ontvangende landen in de EU.”

En het gaat verder: “Hoewel het pact voortbouwt op de voorstellen van de Commissie van 2015 en 2018, zal het mazen in de wet opvullen om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te moderniseren, zodat EU-landen een doeltreffend asiel- en migratiebeleid kunnen uitvoeren en uitvoeren.”

(Hieronder vindt u de integrale vrije tribune van Vlaams Forum voor Democratie)

Vlaams Forum voor Democratie verzet zich tegen nieuw migratiepact dat de EU stiekem wil invoeren

De plannen voor een nieuw EU-migratiepact zijn grotendeels achtergehouden voor het publiek. Zonder enige officiële bekendmaking of andere vorm communicatie via de media had de Europese Commissie tussen 30 juli en 27 augustus een termijn vastgesteld waarbinnen de burgers hun goedkeuring of afkeuring kunnen uitspreken over het  nieuwe migratie- en asielpact.

De link naar dat nieuw migratiepact vindt u hier.

Het is overigens vrij opmerkelijk dat wij, van Vlaams Forum Voor Democratie, wél aan deze link geraken en dat het toch nog geen politiek publiek debat waard is in het Europese parlement. Het is geen enkel parlementslid verboden hierover luid oppositie te voeren, menen wij.

Vlaams Forum voor Democratie klaagt deze achterkamer politiek ten stelligste aan. Zeker met de commotie voor ogen die is ontstaan rond het Marrakesh pact, dat in december 2018 werd ondertekend. De commotie van toen wijst erop dat het groot publiek belangstelling heeft voor dergelijke ontwikkelingen. Het feit dat de Europese instanties nu – op Europees niveau – een nieuw migratiepact voorbereiden – zonder dat de bevolking daarvan ingelicht wordt – duidt op een verfoeilijke “deep state” aanpak.

“Daarnaast wil de EU met het nieuwe pact een echt gemeenschappelijk asielstelsel aan de lidstaten opleggen”

Het Europees migratiepact dat in de steigers staat heeft het over de noodzaak om niet-asielgerechtigden terug te sturen naar hun thuisland. Een clausule die overschaduwd wordt door de werkelijke doelstellingen van het pact: nl die personen toch in staat stellen om toch legaal te migreren via “veerkrachtiger, humaner en efficiënter migratie- en asielbeleid” volgens de regels van het vrij verkeer van personen in het Schengengebied.

Daarnaast wil de EU met het nieuwe pact een echt gemeenschappelijk asielstelsel aan de lidstaten opleggen. Het asielstelsel wordt geënt op de onderlinge solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het zou de bedoeling zijn om de migranten vanuit het land van aankomst via een verdeelsleutel te verdelen over de andere lidstaten.

Met de invoering van dergelijke verdeelsleutel negeren de Europese instanties het verzet dat enkele lidstaten, zoals daar zijn Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije (verenigd in de zgn. Visegrad-landen) en Oostenrijk tegen de opgelegde herverdeling van migranten voeren

“Op te merken valt dat de EU reeds in 2008 plannen heeft ontwikkeld om 50 miljoen Afrikanen te importeren als arbeidskrachten”

Daarnaast getuigt de invoering van dergelijke verdeelsleutel van een ongelooflijke naïviteit in de maakbaarheid van de mens. Geloven de Europese instanties echt dat men migranten – die duizenden kilometers te voet hebben afgelegd, over bergen, doorheen woestijnen – die na een lange reis en doorstane ontberingen aankomen in Duitsland met als doel om het Verenigd Koninkrijk te bereiken zal kunnen herlokaliseren in bv. Griekenland of Bulgarije?

In het kader van het vrij verkeer van personen in de Schengen is het voorspelbaar dat die migranten hun uiteindelijk reisdoel niet zomaar zullen opgeven omwille van deze Europese regelgeving  en dat zij zich opnieuw op weg zullen begeven.

Op te merken valt dat de EU reeds in 2008 plannen heeft ontwikkeld om 50 miljoen Afrikanen te importeren als arbeidskrachten.

In een andere simulatie maakt de EU zelfs gewag van een theoretische berekening dat de 27 Europese lidstaten, met hun huidige 495 miljoen inwoners, tot 3,3 miljard migranten zouden kunnen herbergen. Dat betekent een explosieve toename van de bevolking. In die simulatie zouden er bv bijna 20 miljoen mensen in België wonen. In Duitsland 274 miljoen. Frankrijk 486 miljoen. In Nederland meer dan 25 miljoen. De Zweden zouden bijna van de kaart verdwijnen. De huidige bevolking van net geen 10 miljoen inwoners zou aanzwellen tot meer dan 440 miljoen.

“Wij roepen de verantwoordelijke politici op het nieuwe migratiepact niet goed te keuren”

Dat gestudeerde mensen zoiets op papier durven zetten is op zich onwaarschijnlijk. Voor alle cijfers en tabellen verwijzen we naar de volgende link : doorklikken en doorscrollen naar pagina 112 (tabel 12).

Het nieuwe migratiepact en het ‘final report on relocation of refugees’ worden allemaal ontwikkeld en uitgewerkt zonder enige inspraak van de burger.

Vlaams Forum voor Democratie kant zich tegen deze ondemocratische wijze van besluitvorming. Bovendien dreigen deze maatregelen de leefwereld van de huidige Europeanen totaal te ontwrichten. Dit is niet te verantwoorden. Wij roepen de verantwoordelijke politici op het nieuw Europees migratiepact niet goed te keuren en hierover het publieke debat niet te schuwen. Tenslotte vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiger het volk. Niet de EU- nomenclatura.

Werner Niemegeers
Bart De Meulenaer

2 REACTIES