Open VLD brengt professor Lode Vereeck voor de statutaire commissie. Het is de  voorzitter van Open VLD Limburg, Marc Vanleeuw, die klacht tegen hem indiende. Zijn partij vindt het niet kunnen dat hij is voorgedragen door Vlaams Belang. Dat kondigt Vereeck vandaag aan op zijn blog en vertelde hij ook aan onze redactie. Hij geeft uitgebreid tekst en uitleg bij zijn voordracht als bestuurslid en komt terug op zijn ontslag bij de Universiteit Hasselt. 

“Ik ben gevraagd door Vlaams parlementslid Chris Janssens om te zetelen in de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt. Hij was op zoek naar iemand met de nodige ervaring en expertise. Het is niet onlogisch dat hij bij mij uitkwam, want ik heb ervaring in de Raad van Bestuur van de transnationale Universiteit Limburg en deed doctoraatsonderzoek naar de organisatie van universiteiten”, zo heft de professor zijn verdediging aan.

Vereeck en Janssens kennen elkaar uit het Vlaams Parlement waar Vereeck zelf ook zetelde in de periode 2009-2014. Hij bemiddelde naar eigen zeggen vaak als LDD-parlementslid tussen Open VLD en Groen die niet rechtsreeks wilden het Vlaams Belang vragen om de nodige handtekeningen te leveren:  “Janssens en ik verzamelden dus telkens de nodige handtekeningen. Zo ontstond een respectvolle verstandhouding.”

Vereeck beklemtoont uitdrukkelijk dat toen Janssens hem vroeg voor de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, duidelijk gesteld is dat er aan deze voordracht (via de provincieraad) geen politieke engagementen waren verbonden. 

“Mijn partij (Open VLD) is echter van mening dat ik met de voordracht door het Vlaams Belang ook namens het Vlaams Belang zetel, om er een politiek programma te realiseren. Dat klopt niet. Juridisch en volgens de regels van deugdelijk bestuur dienen bestuurders in Raden van Bestuur enkel de belangen van de organisatie, niet van wie hen afvaardigt,” gaat Vereeck verder. 

“Vrouwelijke getuigen verklaarden dat steeds de grens werd bewaard”

De provincieraad heeft intussen de voordracht weggestemd, verwijzende naar Vereecks ontslag aan de Universiteit Hasselt, waar hij ontslagen is wegens “verbaal grensoverschrijdend gedrag”. Volgens Vereeck gaat het “concreet gaat om berichten aan studenten via de sociale media”, waarvan de universiteit oordeelt dat ze niet gepast waren.

Wat zijn ontslag betreft is Vereeck formeel: “De vrouwelijke getuigen, die door het Parket zijn ondervraagd o.m. op vraag van een van de melders, verklaarden nochtans dat steeds de nodige grens bewaard werd. Het Parket seponeerde de zaak en er werd nooit klacht ingediend. Vooral Vereecks relatie met de rector, “met wie de verstandhouding al jaren moeizaam verliep”, ligt aan de basis van zijn ontslag.  “Verschillende leden van de Raad van Bestuur, waaronder de studentenvertegenwoordigers, pleitten en stemden echter tegen het ontslag”, schrijft Vereeck.

Hij eindigt zijn pleidooi tenslotte met een minutieuze opsomming van de feiten waarvan u alle details hier uitgebreid kan nalezen op zijn blog.

“Het proces is onmiddellijk in de media gevoerd”

Samengevat komt het er op neer dat de rector van de Universiteit Hasselt, prof. Luc De Schepper, in oktober 2018 aan het Parket gevraagd heeft om na te gaan of Vereeck strafbare feiten zou hebben gepleegd. Er is dus nooit een klacht geweest van enig slachtoffer. 

De timing was volgens Vereeck ook niet toevallig. Hij ziet een duidelijk link met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Temeer daar er ook werd gelekt naar de pers. Hij erkent voorts dat de persoonlijke relatie met de rector “al jaren moeizaam loopt” en betreurt dat “het proces onmiddellijk in de media is gevoerd“. Vereeck voelde zich al op voorhand veroordeeld: “Voor sommigen ben ik schuldig tot mijn onschuld bewezen wordt.

Na een uitvoerig onderzoek, seponeert het parket in maart 2019 de zaak zonder gevolg, wegens gebrek aan bewijs. Vereeck beklemtoont: “Er is dus nooit een klacht ingediend, niet bij het Parket, niet bij de Universiteit.”  Wel zijn er volgens hem 4 meldingen gebeurd, die hij “heel genuanceerd” noemt.

Twee melders hebben volgens Vereeck bevestigd “dat ik nooit te ver ben gegaan” en dat zij “nooit bedreigd of onder dwang gezet zijn”. Een derde melder, die hij ooit berispte voor onbeleefd gedrag, vond dat Vereeck haar viseerde en buisde voor het examen. Maar  Vereeck verdedigt zich, “Multiple choice examens worden anoniem verwerkt”, dus die uitleg houdt volgens hem geen steek. En een vierde melder stuurde hem naar eigen zeggen, de dag van het perslek, nog een berichtje om mij te steunen”.

Een studente over Vereeck: Hij was als een soort vaderfiguur voor mij…”

Vereeck zegt dat het Parket ook een een tiental studentes heeft ondervraagd, die zijn voorgesteld door de vierde melder. “Deze getuigen bevestigen mijn kwaliteiten als lesgever en geven aan dat er duidelijk een grens bewaard werd”, aldus Vereeck.

Hij citeert daarbij uit een verklaring: “…Deze berichtjes waren soms wel informeel, doch volgens mij steeds correct… Ik was overigens niet geslaagd voor mijn examen voor het vak van Lode Vereeck… Hij is er steeds in de positieve zin voor mij geweest. Ik kon met hem praten alsof het een vader was. Zo kan ik hem omschrijven, als een soort vaderfiguur voor mij… Ik weet dat er geruchten over mij waren. Dat klopt echter zeker niet. Misschien was ik wel een oogappel voor hem, maar voor de rest niks. Er is heel duidelijk steeds een grens geweest tussen Vereeck en mij.”

Het Parket seponeert in maart 2019 de zaak. Daarop kondigt de rector via een mail naar alle medewerkers en studenten aan dat hij een tuchtprocedure start tegen Vereeck. Bovendien zou de rector ook zijn beroepsgeheim hebben geschonden door op TV Limburg te hebben verklaar dat door Vereeck relaties zijn aangegaan met studenten die eigenlijk niet passen binnen de professionele wijze waarmee de professor met studenten moet omgaan.” 

“Door het publieke vonnis van de rector lag de uitkomst vast: ontslag”

Die werkwijze maakte in Vereecks ogen een eerlijke beoordeling onmogelijk: “Door het publieke vonnis van de rector ligt de uitkomst van de tuchtprocedure meteen vast”, meent hij: ontslag”. De tucht- en beroepscommissies worden geleid door de vice-rectoren, volgens Vereeck vertrouwelingen van de rector, die niet zullen ingaan tegen hun overste”.

Ook wijst Vereeck dat er verdeeldheid bestond binnen de Raad van Bestuur die hem in september 2019 heeft ontslagen. “Meerdere leden van de Raad van Bestuur pleiten en stemmen tegen het ontslag, ook de vrouwelijke studentenvertegenwoordiger”,  er was dus geen unanimiteit in de Raad van Bestuur,  “wat uitzonderlijk is in tuchtzaken”, volgens Vereeck.

Vereeck legt de nadruk op het feit dat hij nooit veroordeeld is, maar ontslagen wegens “verbaal grensoverschrijdend gedrag”. Dat gedrag, en vooral de ongepastheid van dat gedrag, was niet meer dan “berichten aan studenten via sociale media, waarvan de universiteit vindt dat ze niet gepast zijn”.

Vereeck vindt ook dat het dossier in de media niet correct is weergegeven: Het klopt niet met de inhoud van het dossier, noch met mijn karakter”, aldus de professor. “Ik heb al vaker gezegd dat ik als zoon van een jonge weduwe een uitgesproken feminist ben. Daarenboven wil ik graag herhalen dat als ik ooit dingen heb gezegd, die studenten niet leuk vonden of waarbij ze zich ongemakkelijk voelden, ik mij daarvoor graag wil verontschuldigen.”