Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is een instelling van openbaar nut die moet waken over het respect van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht moet bestrijden.

Het Instituut buigt zich ook over de transgenderthematiek, het coördineert de conventie van Istanboel in België en het subsidieert verenigingen die zich inzetten voor gendergelijkheid. Het kan in rechte optreden bij geschillen die specifiek handelen over het garanderen van die gelijkheid. Tot slot gaf de regering het Instituut de opdracht het testproject van een Sexual Assault Reference Center (SARC) te ondersteunen.

Het Instituut wordt gefinancierd door een dotatie uit de algemene uitgavenbegroting van de Staat alsook, in mindere mate, door een subsidie van de Nationale Loterij. Het SARC-project wordt gefinancierd vanuit de interdepartementale provisie. Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen 2019 van het Instituut de werking van de raad van bestuur en de subsidiëring van de verenigingen die actief zijn op het vlak van gendergelijkheid onderzocht.

Belangenconflicten

Banden tussen bestuurders en de begunstigden van subsidies doen belangenconflicten ontstaan en doen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de raad van bestuur. Het Rekenhof heeft twee voorbeelden genoteerd.

  • Een stemgerechtigd lid van de raad van bestuur is ook bestuurder en penningmeester van een instelling die door het Instituut wordt gesubsidieerd. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur attesteren dat de betrokken persoon aanwezig was bij zowel de toekenning van de subsidie (99.000 euro op jaarbasis) als de goedkeuring van de bijbehorende afrekening.
  • Een andere bestuurder treedt op als algemeen coördinator van een vzw waarmee het Instituut een overeenkomst van 12.000 euro ondertekende om in het tijdschrift van die vzw een advertentie te laten verschijnen waarin het Instituut wordt voorgesteld en om opleidingen te organiseren over de transgenderthematiek. Het presentiegeld van die bestuurder wordt rechtstreeks op de rekening van de vzw gestort, wat niet wettig is. (eigen cursivering) Presentiegeld dat wordt betaald door een openbare instelling, mag enkel aan natuurlijke personen worden gestort.

Besluit

De minister belast met Gelijke Kansen en de voorzitter van het Instituut stellen voor de procedure aan te passen zodat leden met een belangenconflict wordt verzocht de vergadering te verlaten wanneer er gestemd wordt over een dossier waarbij ze betrokken zijn. Daarnaast bekijkt het Instituut samen met de betrokken bestuurder of het presentiegeld op zijn persoonlijke rekening kan worden gestort. Het Rekenhof zal de situatie opvolgen.

1 REACTIE