De meest gedeelde Twitteraar van Vlaanderen, de kroonprins van Filip Dewinter, auteur en een bekend islamcriticus: het zijn allemaal synoniemen van Sam van Rooy (34). Maar bovenal is Sam van Rooy een politicus wiens politieke carrière het voorbije anderhalf jaar in een stroomversnelling raakte. SCEPTR-redacteur Tom Lallemand sprak met hem, in wat een boeiend gesprek werd over Bart Somers, islamisering, het klimaat en de onvermijdelijke Vlaamse onafhankelijkheid. Het volledige interview is te lezen in ‘t Pallieterke, een verkorte versie vindt u hier terug. 

Bart Somers

Het eerste onderwerp dat besproken wordt is Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). In het recente verleden haalde Somers meermaals hard uit naar Van Rooy. Zo maakte Somers in het Vlaams parlement en in een interview met De Zondag de vergelijking tussen Van Rooy en het nazisme. 

Een van uw bekendste haters is misschien wel Bart Somers. Hij vergeleek u al meermaals met de nazi’s. Wat vindt u daarvan?

“Ik denk dat zelfs iemand als Bart Somers eigenlijk wel beter weet. Hij zegt dat volgens mij puur uit politiek-strategische overwegingen en om een gebrek aan inhoudelijke argumenten te maskeren. Maar het feit dat onze politieke tegenstanders van de traditionele partijen ons zo proberen klein te krijgen, bewijst natuurlijk wel dat we met het Vlaams Belang goed bezig zijn. Al blijft het uiteraard gevaarlijk om een politicus zo te demoniseren en te brandmerken als fascist of nazi, want dat houdt in wezen in dat die met álle middelen bestreden moet worden. Het is in die context dat Pim Fortuyn is vermoord. Fortuyns moordenaar, Volkert van der Graaf, komt volgende maand trouwens volledig vrij, walgelijk! In mijn ideale, rechtvaardige samenleving had hij de doodstraf gekregen.”

Somers stelde in een interview in De Zondag dat u “honderdduizenden mensen” wil “deporteren”, klopt dat?

“Deporteren is weer zo’n bewuste woordkeuze van Bart Somers om mij te brandmerken als nazi. Ik vind dat elke moslim die de typisch islamitische opvattingen heeft over de man-vrouwverhouding, homoseksualiteit, joden, niet-moslims, de verhouding tussen kerk en staat of de vrijheid van meningsuiting, hier niet thuishoort. En dat zijn er in België alleen al minstens vele tienduizenden, volgens bepaald onderzoek zelfs honderdduizenden.

“Immigratie naar onze samenleving moet in plaats van de regel de hoge uitzondering worden, louter op basis van ónze noden, ónze wil én strikt gecontroleerd op basis van strenge sociaaleconomische én culture voorwaarden.”

Is dat nu echt zo onredelijk of zelfs fascistisch? Ik wil juist het islamitische fascisme en antisemitisme buiten onze samenleving houden! Toch vergeleek Bart Somers in een interview in De Standaard mijn boek tegen de islamisering met de antisemitische “Protocollen van de Wijzen van Sion”. Dat is ronduit kwaadaardig.” Als je onze waarden en onze manier van leven niet wilt, minacht of zelfs haat, wat doe je dan nog op ons grondgebied? Daarom pleit ik er wel voor om die groep zeker niet nóg groter te laten worden en de islamisering van onze samenleving tegen te gaan. Er moet dus een immigratiestop komen voor moslims. De huidige massa-immigratie moet stoppen en immigratie naar onze samenleving moet in plaats van de regel de hoge uitzondering worden, louter op basis van ónze noden, ónze wil én strikt gecontroleerd op basis van strenge sociaaleconomische én culture voorwaarden.

Islamisering

Islamisering is en blijft het voornaamste strijdpunt van Van Rooy, bewijst ook de uitgave van zijn recentste boek ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’. 

Die strijd tegen islamisering is één van uw prioriteiten. Uw recentste boek heet “Voor vrijheid dus tegen islamisering”, kunnen beide niet samen bestaan?

“Absoluut niet, daar kan ik duizenden voorbeelden van geven en in mijn boek som ik er honderden op. Er zijn in West-Europa wijken met een moslimmeerderheid waar op straat nauwelijks meisjes of vrouwen te zien zijn, laat staan ongesluierd. Het is ook in dat soort wijken waar herkenbare homoseksuelen, Joden of niet-islamitisch geklede meisjes en vrouwen een groot risico lopen om te worden lastiggevallen, uitgescholden of aangevallen.

VRT-journalist Riadh Bari tweette onlangs nog dat hij in Molenbeek alweer belaagd is omdat hij homoseksueel is. Ex-moslims of moslims die openlijk de islam willen verlaten, zijn niet zeker van hun leven. Dat verwacht je in landen als Pakistan, Iran, Qatar en Egypte, maar ook hier, bij ons, is dat nu het geval. Hoe islamitischer een land, stad of wijk is, hoe minder vrijheid. Dat is een wet van Meden en Perzen die zich al 14 eeuwen lang vroeg of laat manifesteert overal waar de islam wortel schiet.

En daar lijdt uiteindelijk iedereen onder: moslimvrouwen, vrijdenkers, schrijvers, journalisten, andersgeaarden, wij als niet-moslims, alsook mensen die zichzelf moslim noemen maar toch een gematigd, vrijwel niet-islamitisch leven leiden.”

Er vindt in de moslimgemeenschap inderdaad een strijd plaats tussen meer gematigde moslims die de regels van de islam niet of nauwelijks volgen en moslims die de islam op een strikte manier belijden. Hoe ziet u de toekomst van de islam in Europa? Is een gematigde, Europese islam een mogelijkheid?

“U drukt het zeer goed uit en het is ook heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Er zijn inderdaad heel wat mensen die zichzelf moslim noemen, maar toch een gematigd of geen islamitisch leven leiden. Zij laten de essentie van de islam links liggen, maar dat maakt de islamitische leer nog niet gematigd. De heilige islamitische bronnen, de Koran en de Hadith, zijn immers tot op vandaag onveranderd. De sharia of islamitische wet is wat hij is: totalitair en inhumaan.

Om een zogenaamde Europese islam te creëren, zou die groep van ‘gematigde moslims’ dus de touwtjes in handen moeten nemen om drastische hervormingsmaatregelen te nemen, zoals het expliciet verwerpen en ook de facto uit de Koran verwijderen van de tot intolerantie, haat en geweld oproepende Koranverzen. Zo’n Europese islam zou, in woord, geschrift én daad, de democratie, scheiding tussen kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw en vrijheid van religie en afvalligheid expliciet moeten uitdragen. Hét grote probleem is dat wie dat serieus probeert in de islam in principe zijn of haar doodvonnis tekent.

“De islam is uiteindelijk veel meer wet en recht dan religie, zoals de helaas overleden arabist Urbain Vermeulen het zo goed uitdrukte. En dat is hét grote probleem. Daarom ben ik niet hoopvol over zo’n Europese islam”

De Somalisch-Amerikaanse activiste, onderzoekster en schrijfster Ayaan Hirsi Ali heeft al vaker voorstellen gedaan om de islam te ontdoen van zijn politieke, totalitaire en vrouwonderdrukkende natuur. In de praktijk verandert er aan het wezen van de islam echter nooit iets, omdat ook die ‘gematigde moslims’ doorgaans niet (willen) inzien dat er een enorm probleem is met de fundamenten en leerstellingen van de islam. En vaak ook omdat ze, niet onbegrijpelijk, angst hebben om als ‘slechte moslim’ of afvallige te worden gebrandmerkt. Want daarop staat in de islam in principe de doodstraf, zover gaat geen enkele andere religie.

De islam is uiteindelijk veel meer wet en recht dan religie, zoals de helaas overleden arabist Urbain Vermeulen het zo goed uitdrukte. En dat is hét grote probleem. Daarom ben ik niet hoopvol over zo’n Europese islam, wat uiteindelijk net zoals het eurocommunisme een contradictio in terminis is.”

Oplossingen? 

Het moge duidelijk zijn dat islamisering volgens Van Rooy de grootste bedreiging is voor onze vrije, westerse beschaving. Maar welke oplossingen heeft Van Rooy daarvoor? 

Stel dat u morgen alleenheerser bent van een onafhankelijk Vlaanderen en alle middelen ter beschikking hebt. Wat zou u doen om islamisering te bestrijden?

“Het eerste dat moet gebeuren, is het stoppen van de massale instroom. We moeten helemaal zélf de migratie naar ons land bepalen, op basis van hoeveel migranten we eventueel nog willen en wie dat dan precies zouden moeten zijn. Zo zouden we, bijvoorbeeld, een quotum van 5.000 migranten per jaar kunnen invoeren, waarna we als samenleving zélf kiezen wie precies die 5.000 migranten moeten zijn, en dit zowel op basis van sociaaleconomische als cultureel-religieuze eigenschappen. Moslims komen er uiteraard niet meer in.

Een deel daarvan kan best bestaan uit homo’s, afvalligen (ex-moslims, nvdr.) of christenen die met opsluiting of de dood worden bedreigd. Een ander deel kan bestaan uit migranten die ons een significante bijdrage leveren op zowel economisch als cultureel vlak. Dat culturele aspect is voor mij zeer belangrijk en is daarom mijn kritiek op bijvoorbeeld het Australische model en het puntensysteem dat de Britten nu willen invoeren: het is louter gebaseerd op economische meerwaarde en neemt culturele factoren niet in rekening. Daardoor kan bijvoorbeeld een hooggeschoolde Pakistaanse dokter die goed Engels spreekt en geld bezit, maar tegelijkertijd sharia-opvattingen heeft, nog steeds immigreren.

In de praktijk zullen daar dus grondige screenings voor moeten gebeuren, met onderzoek, achtergrondchecks en diepte-interviews. Dat zal tijd en geld kosten, maar een dergelijk systeem zou ons véél meer opleveren dan kosten. Dit alles is natuurlijk slechts mogelijk indien we als samenleving uit de verstikkende internationale kaders breken, zoals de EU en de Conventie van Genève of het Vluchtelingenverdrag.”

De instroom enorm verkleinen en controleren op basis van socio-economische en culturele factoren dus. Maar wat met de moslims die hier al zijn?

“Dat is natuurlijk dé hamvraag en ik denk helaas ook niet dat er binnen de democratische rechtsstaat maatregelen zijn die het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen. Al die vrijheden die hier bestaan worden door moslimfundamentalisten en zogenaamde salafisten misbruikt om diezelfde vrijheden te bestrijden. Het devies is dus: geen tolerantie voor de islamitische intolerantie, maar hoe doe je dat in de praktijk?

“Zolang de islam niet expliciet en fundamenteel is hervormd tot een tolerante religie, moet hij worden beschouwd en behandeld als een totalitaire, ongewenste ideologie die hier niet thuishoort.”

Kan de overheid bijvoorbeeld moskeeën en Koranscholen 24/24 en 7/7 monitoren zonder privacywetten te overtreden? Ik denk het niet. Daar is blijkbaar een undercoveronderzoek voor nodig, zoals in Denemarken enkele jaren geleden, om vast te stellen dat in 7 van de 8 gecontroleerde moskeeën intolerantie, haat en apartheid wordt gepredikt.

Zolang de islam niet expliciet en fundamenteel is hervormd tot een tolerante religie, moet hij worden beschouwd en behandeld als een totalitaire, ongewenste ideologie die hier niet thuishoort. Dat betekent dat de islam geen aanspraak kan maken op onze vrijheden, zeker niet die van religie.

De kans op een vreedzame oplossing wordt steeds kleiner. De essentie van mijn boek “Voor vrijheid dus tegen islamisering” is dat een samenleving waar de islam wortel kan schieten en moslims demografisch blijven groeien, uiteindelijk nog slechts de keuze zal hebben tussen de pest en de cholera. Namelijk: ofwel wordt de islam totale vrijheid gegund, waardoor de samenleving islamiseert tot een sharia-model, een kalifaat, ofwel wordt de islam met harde hand onderdrukt om een min of meer seculier, vrij samenlevingsmodel te behouden.

Uiteraard vind ik geen van beide scenario’s wenselijk, maar bij gelijkblijvend beleid zijn ze helaas onvermijdelijk. Dat is dus de tragedie: de islam en de dynamiek van de islamisering zullen ons als vrije, vooralsnog niet-islamitische samenleving straks dwingen om maatregelen te nemen die we terecht niet zouden willen nemen.”

Voor het volledige interview verwijzen wij u graag door naar de gedrukte versie van ‘t Pallieterke of de website (klik hier). Daar kan u de volledige visie van Sam Van Rooy over onder meer het klimaatbeleid, het einde van België en de coronacrisis lezen.