In het federale parlement werd onlangs opnieuw een resolutie ingediend ter bescherming van de religieuze minderheden. Het initiatief komt van N-VA Kamerleden Peter De Roover, Theo Francken en Michael Freilich en knoopt aan met gelijkaardige resoluties die ook in de vorige legislatuur werden ingediend door de partij.

Kamerlid Theo Francken kondigde vorige week via Twitter aan dat de nieuwe resolutie in overweging werd genomen door het parlement.

Genocidaal geweld

Zonder de politieke wil van alle partijen in het Midden-Oosten om de sektarische cyclus -van geweld tegen religieuze minderheden- te doorbreken en religieuze diversiteit te verdedigen, zullen deze kleine gemeenschappen binnen een generatie of twee volledig verloren gaan door genocidaal geweld en migratie. De desintegratie van deze gemeenschappen van christenen en andere religies is één van de grote beproevingen van onze tijd en zal gepaard gaan met een groot verlies aan cultureel erfgoed en mensenlevens.” stellen de indieners in hun toelichting.

Onder leiding van voormalig staatssecretaris Francken werden in het verleden al diverse initiatieven genomen om deze groepen te helpen, maar met het uitblijven van een volwaardige regering willen we via het parlement de druk op de regering hoog houden”, aldus Michael Freilich in een reactie aan SCEPTR. “Ik hoop dan ook dat deze resolutie, zoals in het verleden reeds het geval was, zal kunnen rekenen op kamerbrede steun”, besluit Freilich.

Speerpunt buitenlands beleid

Met deze resolutie vragen de indieners een engagement van Kamer en regering om de bescherming van religieuze minderheden als een speerpunt van het buitenlands beleid te beschouwen. Ten slotte volgt nog een oproep voldoende bescherming te bieden aan religieuze minderheden, die reeds verdreven werden uit hun land door extremistische groeperingen en hen hoop op stabiliteit en ontwikkeling te bieden.

Hoewel volgens de indieners Daesh/IS verslagen is, wijst men er op “dat de toekomst van de religieuze minderheden in Syrië en Irak somber blijft”. Concreet wordt in de resolutie gevraagd aan de federale regering om onder meer “de moord op leden van christelijke en andere religieuze minderheden in Egypte, Syrië, Libië en Irak, alsook de vervolgings- en geweldcampagnes tegen de christelijke gemeenschappen en alle religieuze en levensbeschouwelijke minderheden van Noord-Afrika, het Nabije en het Midden-Oosten zonder voorbehoud en met de grootste krachtdadigheid te veroordelen”.

Godsdienstvrijheid

Verder wil men de bevordering van het recht op vrijheid van meningsuiting, godsdienst of overtuiging als een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid beschouwen en ziet men hierbij een belangrijke uitdaging weggelegd voor de Belgische diplomatie. Die wordt aangespoord “de dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van religieuze minderheden in Noord-Afrika, het Nabije en het Midden-Oosten.”

Ook voor de Europese Unie ziet men een duidelijke rol weggelegd, met name door “politieke actie op het vlak van religieuze vrijheden in de partnerlanden van de Europese Unie te eisen”. Bij de VN dient te worden aangedrongen “om meer en betere programma’s te ontwikkelen die religieuze tolerantie promoten in de regio alsook om in voldoende financiering te voorzien”. Niet onbelangrijk tenslotte is de oproep om “te blijven bijdragen aan de zoektocht naar getuigenissen en materiële bewijzen van de jegens de Syrische burgerbevolkingsgroepen gepleegde gruweldaden