Dominique Willaert, de extreemlinkse activist en spilfiguur bij de ‘sociaal-artistieke’ vzw ‘Victoria Deluxe’, werkte zich afgelopen week terug flink in de belangstelling. Naar aanleiding van de besparingen in de cultuursector ging hij een luidruchtige confrontatie aan met Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans, die in de bevoegde commissie zetelt voor het rechtse Vlaams Belang. Nader onderzoek maakt de motivaties duidelijk van Willaert en co. Organisaties als Victoria Deluxe blijken immers veel te ontvangen en hebben dus ook veel te verliezen. In het geval van Victoria Deluxe zijn er evenwel niet alleen cultuursubsidies in het spel. De organisatie van Willaert ontving afgelopen jaren zelfs 121.000 euro aan landbouwsubsidies, voornamelijk vanwege de EU. Opmerkelijk, want Victoria Deluxe is een stedelijke cultuurorganisatie.

Facebook foto Willaert
Foto: Screenshot Facebook. Selfie door Willaert.

Willaert (51) is goed gekend in politieke kringen. Er zijn weinig marxistische projecten (what’s in a name?) met enige schaal of de man is er in betrokken. En ook op de lezingen van toenmalig staatssecretaris voor Migratie en Asiel Theo Francken (N-VA) was Willaert in een recent verleden een veel – maar niet zo graag – geziene gast. Menigmaal paste Willaert de ‘heckling’-tactiek toe waarbij het optreden van de spreker werd verstoord. “Je bent bang, Theo!”, riep Willaert dan in allerlei aula’s herhaaldelijk naar Francken toe. De langharige man is dan ook graag gezien in (extreem)linkse kringen. Zowel PVDA als Groen voerden hem al meermaals op als ‘autonome expert’ in bepaalde gemeentebedrijven. Niet geheel toevallig echter: Zo was Vlaams Parlementslid Tom De Meester (PVDA) tot voor kort bestuurder in Victoria Deluxe.

Willaerts hoofdactiviteit is echter binnen de zelfverklaarde “sociaal-artistieke werking” van vzw Victoria Deluxe, alwaar hij de ‘artistieke leiding’ op zich neemt. De linkse vzw heeft aan publieke middelen geen tekort. Van de Vlaamse overheid kreeg het voor 2017-2021 maar liefst 505.200 EUR op jaarbasis in het kader van het kunstendecreet. Een stijging van 14 procent tegenover de voorgaande periode toen de vzw ‘slechts’ 441.327 EUR per jaar ontving. “U bent het typevoorbeeld van de linkse cultuur-bobo die er is voor het geld van de Vlaming”, zei Vlaams Belang’er Brusselmans daarover donderdag voor tal van camera’s ten aanzien van Willaert. Dat is echter minder dan waar. Niet alleen Vlaanderen, maar tal van niveau’s waaronder zelfs de EU doen immers hun duit in het Victoria-zakje, zo blijkt.

121.000 euro om zes boerenfamilie’s te interviewen

Victoria Deluxe ontving voor begrotingsjaar 2018 immers maar liefst 44.167,59 EUR aan landbouwsteun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Direct het zevende grootste bedrag aan landbouwsteun voor gans Gent in dat jaar. De noemer onder dewelke Victoria Deluxe dit geld ontving is ‘Samenwerking’, een onderdeel van EU-Verordening 1305/2013 (art. 35) inzake ELFPO. De bepaling luidt: “Deze maatregel bevordert samenwerkingsvormen waarbij ten minste twee organisaties betrokken zijn en die gericht zijn op de ontwikkeling van (onder meer): proefprojecten; nieuwe producten, praktijken, processen en technieken in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector; toeristische diensten; korte toeleveringsketens en plaatselijke markten; gezamenlijke projecten/praktijken die betrekking hebben op het milieu/de klimaatverandering; projecten voor de duurzame levering van biomassa; strategieën voor plaatselijke ontwikkeling buiten LEADER; bosbeheerplannen; diversificatie naar activiteiten in het kader van de ‘sociale landbouw’.”

Welke activiteiten van een stedelijke cultuur-vzw vallen dan hieronder? Wel, vorig jaar publiceerde Victoria Deluxe een docufilm genaamd ‘Wat hebben we verdiend vandaag?’, een documentaire over de teloorgaande boerenstiel in Vlaanderen. Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde hiervoor “anderhalf jaar lang werk en leven op zes Oost-Vlaamse landbouwbedrijven”. Concreet werden er enkele interviews vastgelegd met zes boerengezinnen en werd hen gevraagd naar hun dagelijkse werkervaring en financiële verschillen met het verleden. 44.000 EUR lijkt dan misschien wat veel voor die activiteit, maar het dekt mogelijk ook wel de gemaakte ‘editing’-kosten.

De vzw kreeg echter voor dezelfde documentaire reeds in 2016 steun van ‘Omgevingskwaliteit door samenwerking’ toegekend. Dat is een Europees-gewestelijk-provinciaal subsidiekanaal naast ‘LEADER’ dat mee instaat voor de bedeling van de ELFPO-gelden in onze regio. Hieruit bleek dat Victoria Deluxe in totaal 120.913 EUR ontving voor het filmproject: 60.457 EUR van de EU, 30.228 EUR van de provincie Oost-Vlaanderen en nog eens 30.228 EUR van de Vlaamse overheid. “Dit project werd uitgevoerd over 3 jaar en ook de uitbetaling van de middelen is gespreid over 2017-2018 en 2019”, verklaart zakelijk leidinggevende bij Victoria Deluxe Anja Claeys aan SCEPTR. “Het gaat dus om 120.913 euro in totaal, (die [bovenstaande] 44.000 is dus onderdeel van de 120.000).” Een navraag bij provincie Oost-Vlaanderen levert min of meer dezelfde verklaring op.

(Lees verder onder de Facebook-update.)

Op elk beleidsniveau is er wel een vetpot om uit te grabbelen voor Victoria Deluxe en Willaert

De zakelijke leiding bij Victoria Deluxe weet alleszins van aanpakken, tenminste wat subsidietoekenning betreft. Voor bijvoorbeeld het project ‘Wij zijn super (en divers)!’ kon Victoria Deluxe 20.000 EUR ontvangen van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid in 2013. Hierna mocht de vzw voor hetzelfde project ook in 2014, 2015 en 2016 telkens 108.000 EUR verwachten van het paarsgroene Gentse stadsbestuur. Deze subsidies werden hierna niet verdergezet door Stad Gent, maar wel vervangen door “een jaarlijks bedrag van 109.956 euro [bedoeld] voor de algemene werking.” Deze stedelijke toelage loopt nog steeds.

Vlaamse cultuurgelden, stedelijke cultuurgelden, EU-landbouwgelden, federale integratiegelden… Het mag een breed scala lijken van waaruit Victoria Deluxe geld kan putten, maar zelfs inzake deradicalisering rinkelde de Victoria-kassa al eens. ‘Geloof in de stad’ was een Victoria Deluxe-project dat nog eens een extra 90.691 euro Vlaams overheidsgeld ontving, in 2015. Dit in het kader van de strijd tegen radicalisering. Het eindproduct werd zelfs ter beschikking gesteld van de VVSG, het netwerk van lokale overheden, en werd evenzeer in een docu-vorm gegoten. De documentaire heet ‘Mijn weg / طريقي / Ma route – Zestien moslimjongeren nemen het woord’ en stelt voorop “dat identiteit en godsdienstbeleving niet haaks staat op integratie”. Dit geïllustreerd “vanuit het perspectief en de leefwereld van moslimjongeren”.

Maar wie echter dacht dat met al deze publieke gelden de documentaires en films van Victoria Deluxe gratis ter beschikking zouden worden gesteld, is eraan voor de moeite. De Victoria-films zijn doorgaans op DVD beschikbaar; aan 10 EUR voor particulieren, en aan 50 EUR voor lesgevers. Premières van de films vinden meestal plaats in de alternatieve bioscoop Sphinx te Gent, alwaar Victoria Deluxe haar hoofdkwartier heeft. ‘Wat hebben we vandaag verdiend’ is voorlopig nog niet uitgebracht op DVD, maar wordt ook de komende maanden nog in talrijke GC’s en CC’s vertoond, tegen betaling weliswaar. “De opbrengsten van de [‘Wat hebben we verdiend vandaag?’-]vertoningen zijn gegaan naar partner ‘Boeren op een Kruispunt’ (wat een hulporganisatie voor boeren in nood is, red.)”, weet Claeys nog mee te delen.

Eerder vorige week liet Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) nog weten te werken aan een algemene subsidiebank, waarin alle Vlaamse subsidietoelages – samen goed voor zo’n 3 miljard euro – in kaart zouden gebracht worden. Naast transparantie hoopt de minister dat de regering vlotter kan onderzoeken of er dubbele subsidiëringen bestaan. “Als we via de subsidiedatabank misbruik vaststellen, gaan we ook zeker ingrijpen.”