De regering Jambon I zal het Vlaanderen van morgen op een aantal punten drastisch (trachten te) hervormen. Zo is het nieuwe regeerakkoord op diverse punten rechtser, Vlaamser en ook seculierder. Op welke wijze gaat Jambon deze richting op? 

Vandaag kan Jambon I uit de startblokken schieten. Zo gaven de partijcongressen hun goedkeuring, werden de ministerposten verdeeld en legden de ministers hun eed af. Welk gezicht gaat Jambon I de komende vijf jaar aan Vlaanderen geven?

Communautair: Fonds voor de Rand en bevoegdheden maximaal invullen

In het Vlaamse regeerakkoord spreekt men resoluut over de Vlaamse ‘natie‘. De vertegenwoordigers van die natie, de Vlaamse Parlementsleden, worden door de regering uitgenodigd om een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting”. De regering zelf engageert zich om erop toe te zien dat “de bestaande bevoegdheden maximaal ingevuld worden en dat, wanneer overleg niet zou lukken, alle wettelijke instrumenten [worden] ingezet […] wanneer andere overheden op onze bevoegdheidsdomeinen ageren of onze belangen in het gedrang brengen”.

De Vlaamse Rand moet volgens het regeerakkoord worden versterkt. “Bepaalde problemen stellen zich nu eenmaal scherper of anders in de Rand dan elders. Denken we o.a. aan de achterstand inzake zorg of de problemen in het onderwijs door de grote toestroom aan anderstaligen”, klinkt het. Concreet zal de Vlaamse regering een Randfonds oprichten. Verder engageert de regering zich tot “zowel defensieve als assertieve acties die het Nederlandstalig karakter van de Rand versterken”

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Integratie: Meer plichten en meer samenleven?

De Vlaamse regering gaat meer verwachten van migranten. Zo zullen nieuwkomers “een financiële vergoeding moeten betalen van twee keer 90 euro wanneer ze een inburgeringscontract tekenen”. Echter, beschikt de migrant niet over de nodige middelen, dan zal hij een beroep kunnen doen op het OCMW. Naast inburgeren zullen migranten moeilijker aanspraak kunnen maken op sociale voordelen. Zo zullen asielzoekers, tijdens het doorlopen van hun asielprocedure, geen recht meer hebben op kindergeld. Tevens zullen er ook verblijfsvoorwaarden gelden voor wie aanspraak wil maken op onder meer het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, residentiële ouderenzorg en een vermindering van de zorgpremie voor de Vlaamse Sociale Bescherming.

Praktijktesten tegen discriminatie staan daar evenwel niet tegenover. “We gaan verder in op de ingeslagen weg van sensibilisering, zelfregulering door de sectoren, opleiding en gerichte controles”, klinkt het in het regeerakkoord. Wel wil de Vlaamse regering – dixit het regeerakkoord – “mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst. Het gevolg? Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken zullen niet meer worden gesubsidieerd. Verder zal men op school de ouderlijke verantwoordelijkheid harder beklemtonen en aan een positieve identiteitsvorming werken. 

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Socio-economisch: Lagere registratierechten in ruil voor woonbonus

Een andere opvallende maatregel betreft het schrappen van de woonbonus. “De woonbonus – die de huizen duurder heeft gemaakt – laten we uitdoven. Nadat de registratierechten tijdens de vorige regeerperiode van 10% naar 7% zakten, verlagen we ze nu verder naar 6%”, klinkt het. Opmerkelijk: deze maatregel werd door geen enkele regeringspartij voorgesteld en zal, althans volgens Het Laatste Nieuws, in een verhoging van de kostprijs resulteren.

Een andere opmerkelijke maatregel? De ‘jobbonus‘. Vlamingen die maximaal 1.700 euro bruto per maand verdienen krijgen zo – volgens het regeerakkoord – minimaal 600 euro op jaarbasis” extra. Dit moet het verschil tussen werken en niet-werken groter maken. Een ander domein waar de Vlaamse regering de lasten laat zakken? Erfenissen. Zo zal de Vlaamse regering het concept ‘vriendenerfenis’ ontwikkelen, waarbij mensen tegen een voordeliger tarief aan een niet-verwante persoon goederen kunnen toewijzen.

Religie: Franse laïcité als voorbeeld?

Ook voor gelovigen zal de regering-Jambon een aantal veranderingen introduceren. Zo komt er een verbod op levensbeschouwelijke tekenen in het gemeenschaps- en provinciaal onderwijs. Daarnaast zullen de erkenningscriteria voor geloofsgemeenschappen worden aangescherpt. Ook zal de Vlaamse regering onderzoeken hoe men ‘afvalligen‘ kan beschermen. “De vrijheid van religie en levensbeschouwing moet een vrijheid blijven, zonder risico op represailles wanneer men voor een religie of levensbeschouwing kiest, overstapt naar een andere religie of levensbeschouwing of een religie of levensbeschouwing verlaat”, valt in het regeerakkoord te lezen.

Lees meer:

INTEGRAAL: Volledig regeerakkoord Jambon I