Begin deze eeuw voerde men in ons land de lokale politiezones in ter vervanging van de gemeentepolitie. 16 jaar later blijkt echter dat de korpsen in sommige van die politiezones nauwelijks hun basistaken kunnen uitvoeren omdat de zones te klein zijn en met te weinig personeel kampen. Dat toont een studie aan van de UGent die besteld was door de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Dit bericht De Tijd, die de studie in handen kreeg via N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote.

In de studie bevroeg men 407 mensen, waarvan 263 burgemeesters, 95 politiekorpschefs, de gouverneurs, procureurs en mensen van de politievakbonden. De bevindingen zijn verontrustend. Hoewel verschillende zones prima lijken te functioneren, zijn er een aantal zones die zich niet uit de slag kunnen trekken en er zelfs niet in slagen om de basispolitiezorg te garanderen. Nochtans is er bepaald in de politiewetgeving dat de dienstverlening gelijkwaardig dient te zijn in het ganse land. Moest zich ooit een ramp voordoen, zit men in de penarie.

De lokale politiezones werden indertijd in het leven geroepen ter vervanging van de gemeentepolitie en de rijkswacht, die toen beiden instonden voor de lokale dienstverlening. De kritiek was toen dat er teveel verschillen bestonden tussen de gemeentes, die niet allemaal dezelfde investeringen wilden doen in hun gemeentepolitie. Veel gemeentes hadden enkel een veldwachter en lieten het echte werk aan de rijkswacht over. De lokale politiezones moesten onder andere daarop een antwoord bieden. Maar 16 jaar na de hervorming blijven grote verschillen bestaan.

Fusies niet populair

Volgens het onderzoek zijn veel lokale politiezones te klein en kunnen ze maar beter fuseren. De onderzoekers stelden zelf een aantal scenario’s voor, waarin typisch nog maar een derde van de zones overblijft. Volgens hen kan zo een aanzienlijke vermindering wel slechts plaatsvinden als de overheid “een duidelijk kader” uitwerkt. De meeste korpschefs en burgemeesters hebben er weinig oren naar om hun geliefde zone samen te voegen met een andere en controle te verliezen. In 2009 riep men een wettelijk kader in het leven om politiezones vrijwillig te laten fuseren, maar dat was geen groot succes. Slechts 8 zones gingen daar op in. N-VA’er Degroote is ook een voorstander van fusies, maar geeft wel aan dat de lokale politie bereikbaar moet blijven.