De hoge werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond blijft een probleem in ons land. In grootsteden zoals Antwerpen, Gent en Brussel is de oververtegenwoordiging van allochtonen in de werkloosheidsstatistieken afgetekend. Bovendien neemt het aandeel werkloze allochtonen alleen maar toe, ondanks het feit dat de totale werkloosheid al 3 jaar op rij afneemt.

Het lage opleidingsniveau is en blijft één van de belangrijkste oorzaken van de hoge werkloosheidscijfers bij mensen met een migratieachtergrond. Van de laagopgeleide werklozen in Antwerpen is bijna 70% van buitenlandse origine. In Gent is dat net geen 62%.

Allochtone werkloosheid

Van alle werkloze werkzoekenden in het district Antwerpen heeft op dit moment bijna 75% een migratieachtergrond. De werkloosheidsdruk (de verhouding van het aantal werkzoekenden op beroepsactieve leeftijd ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd) bedraagt bij allochtonen ongeveer 16%. Bij autochtone Antwerpenaren is dat iets meer dan 7%.

Bijna 19% van de niet-EU allochtonen op beroepsactieve leeftijd in district Antwerpen trekken een leefloon. Een derde van de allochtonen in de stad Antwerpen doet beroep op financiële steun van de stad en bij meer dan 22% van de allochtone gezinnen uit de Maghreb en het Midden-Oosten zijn beide ouders werkloos.

In Gent zien we gelijkaardige cijfers. Bijna de helft van de allochtone beroepsbevolking in Gent is werkloos, bij autochtone Gentenaars is dat 25%. Ook in Gent is het probleem van laagopgeleide allochtonen frappant. In het beroepsonderwijs spreekt bijna 50% van alle studenten thuis geen Nederlands, in het ASO is dat zo’n 15%.

(Lees verder onder de tweet.)

Aanpak

De werkloosheid daalt nu al voor het derde jaar op rij in Vlaanderen, maar het aandeel werkloze allochtonen blijft stijgen. Antwerpen en Gent proberen het probleem van de sterke oververtegenwoordiging van allochtonen in de werkloosheid aan te pakken, maar dat lijkt vooralsnog geen groot succes.

Om het probleem van laagopgeleide allochtonen te bestrijden, werken beide steden werken nauw samen met de VDAB, de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. Ze bieden opleidingen en taalcoaching aan, “maar je kunt niet zomaar iemand met een vingerknip een hogere opleidingsgraad geven”, aldus Gents schepen van Werk Rudy Coddens (sp.a).

Daarnaast werkt men in Antwerpen met speciale arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’ers) die allochtone jongeren, die van de VDAB-radar verdwenen zijn, te begeleiden en aan te sporen werk te zoeken.