De laatste dagen is er heel wat ophef in Amerika over het scheiden van kinderen van hun (vermeende) ouders die illegaal de grens overstaken. Nochtans is dat niets nieuws. Toch gaan de media en linkse politici in overdrive om de president aan te klagen. Kinderen zouden in kooien en concentratiekampen worden gestoken. Ondersteund door echt en minder echt beeldmateriaal. Wat is er aan de hand?

Historisch bestaat het overgrote deel van illegale immigranten, net zoals in Europa, uit alleenstaande jonge mannen. Het laatste decennium is dit verschoven van alleenstaande Mexicanen naar meer diverse groepen uit Centraal-Amerika. De instroom is ook massief geworden. Het aantal families dat illegaal de grens overstak, is meer dan verviervoudigd dit jaar.

(Lees verder onder de video)

Wettelijk gezien is er weinig aangepast. Afscheiding gebeurt alleen bij illegale immigranten en als vastgesteld wordt dat de volwassene zich valselijk voordoet als de ouder van het kind, een bedreiging lijkt voor het kind of crimineel vervolgd wordt. Geen overbodige luxe als je weet dat de mensensmokkelaars uit criminele milieus komen en zich schuldig maken aan drugshandel en kinderhandel met het oog op kinderprostitutie. Mensen die op legale wijze willen migreren of asiel aanvragen vallen niet onder de bewuste procedures.

Het beleid om families op te splitsen bestond al decennia voor Trump, maar het komt nu wel meer in de aandacht omdat elke illegale immigrant vervolgd wordt. Het Witte Huis reageerde dan ook assertief de laatste dagen.

Illegaal oversteken is illegale daad

Het Witte Huis vertrekt van het gegeven dat ouders die illegaal de grens oversteken een illegale daad stellen, zoals ook bepaald werd door het Congres. Net zoals bij andere criminelen worden de kinderen niet mee opgesloten, noch worden de ouders vrijgelaten om voor die kinderen te zorgen. De kinderen worden opgevangen in gespecialiseerde centra die vallen onder volksgezondheid.

Trump zorgt er dus voor dat elke illegale volwassene vervolgd wordt. De bedoeling is om duidelijk te maken dat de wetten afgedwongen zullen worden in Amerika en men niet zomaar zal proberen om de VS binnen te raken. Deze vorm van afraden lijkt meer dan nodig aangezien de uit de hand lopende aangroei.

Officieel is illegaal het land betreden een wetsovertreding en illegaal het land opnieuw betreden is een misdrijf. De wetten en rechterlijke uitspraken die dit zo bepaalden zijn al decennia in voege.

(Lees verder onder de video)

Historisch falen

Onder vorige regeringen werd de wet minder stringent gevolgd en ontstond het “Catch and release” beleid dat er voor zorgde dat heel wat illegalen het land binnen konden en een gigantisch aanzuigeffect creëerde. Het bepaalde ook dat kinderen gezien werden als een verminderd risico om onder te duiken.

In vele gevallen werd het huidig beleid met dergelijke scheiding van families en opvang van kinderen ook al gevoerd. Er was toen ook al kritiek op, maar het nam niet de vormen aan die we nu zien. De faciliteiten die vandaag gebruikt worden werden ook al gebruikt onder Obama en de vergelijkingen met Japanse interneringskampen en de Holocaust zijn grotesk.

Het is ook belangrijk om op te merken dat in 2014 er een gelijkaardige migratiecrisis was in Amerika. Toen werden er dubbel zoveel kinderen in opvangcentra geplaatst dan vandaag onder Trump. (10.000 vs 25.000). Veel beelden van slechte condities waarin kinderen werden opgevangen werden toen gepubliceerd door Breitbart, maar vonden minder weerklank in de mainstream media.
De toenmalig gebrekkige capaciteit van de overheid zorgde er onder meer voor dat jongeren die leden waren van criminele bendes het land binnen werden gelaten en anderen zelfs werden geduwd in de armen van mensensmokkelaars door een gebrek aan achtergrondcontrole.

Aanzuigeffect

Het “catch and release beleid” gaf de facto volwassenen die een kind mee hadden carte blanche om het land te betreden. Illegalen en mensensmokkelaars gebruikten die uitzondering maar al te graag. Gerechterlijke uitspraken bemoeilijken de slagkracht van de overheid. Daarnaast zijn er ook gaten in de wetgeving waardoor veel illegalen de VS binnen raken. De cijfers zijn hallucinant:

Tussen oktober 2017 en februari 2018 nam het aantal gevallen waarin illegale migranten valselijk kinderen gebruiken en zich als een familie voorstellen met 315% toe. Dergelijke praktijken lijken in eerste instantie schadelijk voor die kinderen. 

Maar het wordt nog erger. Vooral kinderen zonder familie, onvergezelde buitenlandse kinderen (UAC’s) zijn een probleemgeval.

Sinds 2016 zijn er meer dan 110.000 UAC’s vrijgelaten binnen de grenzen van de VS, aldus volksgezondheid. De toename van de UAC’s aan de ingangspunten nam tussen april 2017 en april 2018 met 636% toe en het aantal arrestaties er van met 331%.

Amper 3,4% van de UAC’s uit andere landen dan Mexico die in 2014 werden ontdekt, waren tegen 2017 verwijderd uit de VS. Momenteel zijn er 78.000 zaken hierover hangende in de migratie-rechtbanken, komende van 3500 in 2009. Ongeveer 90% van de uitzettingsbevelen zijn een gevolg van het niet verschijnen aan het verhoor. Het aantal uitzettingsbevelen in dergelijke gevallen nam toe met 1000% sinds 2009.

Criminele bendes, zoals het beruchte MS-13, gebruiken de situatie. Zo recruteren ze massaal onder de onbegeleid minderjarigen. Meer dan een derde van de 274 bendeleden die gearresteerd werden dankzij “operatie matador” kwamen het land binnen als UAC’s.

Zeer opvallend is dat de overgrote meerderheid van de kinderen die de grens de laatste twee weken hebben overgestoken, dat deden zonder hun ouders: 10.000 van de 12.000 kinderen staken alleen over, of met mensensmokkelaars, betaald door hun ouders, om de levensgevaarlijke reis te ondernemen. “Slechts” 2.000 kinderen ondernemen de reis samen met hun ouders, en die worden er nadien van gescheiden.

Magneet

De migratiestromen maken wel duidelijk dat het aantal mensen dat Amerika binnen wil afhangt van de perceptie. Toen Trump verkozen werd zakte het aantal initieel spectaculair, maar toen bleek dat de grens nog even poreus was, zwol de stroom weer aan. Dit wijst ook op het feit dat het overgrote deel van mensen, net zoals naar Europa, economische migranten zijn eerder dan vluchtelingen. Mensen die vervolgd worden kunnen ook prefect asiel aanvragen en verkrijgen zonder illegaal de grens over te steken.

Procedure

Wanneer een illegale immigrant vervolgt wordt, wordt die in bewaring van de US Marchals genomen. Die kinderen worden iets later opgevangen door volksgezondheid die hen huisvest in tijdelijke opvangcentra.

Indien er geen verzwarende omstandigheden zijn, is de juridische verwerking van het dossier bijzonder kort. De illegalen pleiten doorgaans schuldig en worden veroordeeld, vaak nog tijdens dezelfde dag. Nadien worden ze opnieuw onder het gezag van ICE geplaatst.

Indien men wil terugkeren naar eigen land, zoals bevolen door de rechtbank, wordt men snel herenigd met het kind en vertrekt men samen naar huis. Het is in die korte periode, van enkele uren, waar kinderen vastgehouden worden in gebouwen van ICE, de grenspolitie, vanwaar de beruchte foto’s vandaan komen.

Wanneer er alsnog een asielvraag wordt ingediend is het een moeilijker geval. In dat geval wordt men langer vastgehouden dan de overheid voor het kind kan zorgen. De termijn om een kind aan de zorgen van de Amerikaanse overheid te laten is 20 dagen. (door het Flores Consent Decreet van 1997). Door de wet kunnen families bovendien niet samen gehouden worden.

Hierdoor ontstaat de keuze tussen de ouders en kinderen het land binnen te laten tot de asielaanvraag verwerkt wordt, of de volwassenen vasthouden en de kinderen vrijlaten Volksgezondheid plaatst de kinderen dan bij een verantwoordelijke partij in Amerika, doorgaans een familielid of bevriend persoon. Indien er geen oplossing gevonden wordt,  vangt volksgezondheid ze op in gespecialiseerde centra.

Gebrek aan plaatsen

Door de schaal van het probleem ontstaan er moeilijkheden. De overheid is immers beperkt in haar capaciteiten. Momenteel zijn er 3000 plaatsen voor families voorzien. Samen met de enorme instroom zorgt dit er voor dat de meeste volwassenen vrijgelaten worden, met alle risico’s van dien.

De voordelen om die asielzoekers vast te houden liggen voor de hand. Het proces kan veel sneller doorlopen worden, en personen waarvan de aanvraag wordt afgewezen zullen niet verdwijnen in de illegaliteit.

De gemakkelijkste uitweg is natuurlijk om families terug naar huis te sturen en via legale weg Amerika binnen te laten indien dat mogelijk is. Dit gaat echter in tegen de wensen van pro-migratiegroepen en mensenrechtenadvocaten en -lobby’s.  Ook Democraten laten liever meer vreemdelingen toe, aangezien 70 tot 80% van mensen van Latijns-Amerikaanse oorsprong Democratisch stemt.

De (echte) beelden van kinderen die in “kooien” vastgehouden worden zijn dus ook misleidend.
Eens het juridische systeem draait worden kinderen gestuurd naar opvangcentra van volksgezondheid met alle nodige voorzieningen

Ze krijgen er slaapplaats, verse maaltijden, kledij, medische zorgen, onderwijs, ontspanning, psychologische begeleiding en andere diensten. Zo mogen ze bijvoorbeeld bellen naar familie, zowel in Amerika als daarbuiten.

Politieke spelletjes

Het naleven van de wet en het respecteren van de grenzen staat centraal in het beleid van Trump.
Nu moet dus een oplossing gezocht worden in het scheiden van ouders en kinderen zoals een gevolg is van de wetgeving en van de uitspraak van 1997.

Hij riep daarom al op om de wet aan te passen, met respect voor de grenzen, iets waar de democraten afwijzend op reageren, wat vermoedens doet rijzen dat de felle protesten eerder politiek opportunisme zijn van hun kant dan een overtuigde roep om verandering. Als die al een wet willen stemmen, eisen ze doorgaans dat er een “pad naar burgerschap” instaat voor vele miljoenen illegalen in de VS. Ze eisen dat de president alleen handelt, wat doet vermoeden dat ze hem in de eerste plaats met een politiek probleem willen opzadelen. Het is immers ook vreemd om je politieke tegenstander méér macht toe te willen dichten.

Republikeinen en conservatieven wijzen er op dat de harde steun van Democraten voor de illegalen nogal cynisch is. Zo trekken ze zich het lot van kinderen van de gevangenispopulatie weinig aan. Daarnaast geeft de Amerikaanse overheid per hoofd meer uit aan illegale kinderen dan er geld is voor kinderen in armoede van eigen bodem. Ook hebben ze geen oor voor de slachtoffers van illegale immigratie, voornamelijk mensen waartegen allerlei misdaden werden gepleegd.

Het lijkt een zoveelste opgepompte emotionele aanval vanuit de pers gebaseerd op verdraaiingen. Dit begon al in de verkiezingscampagne van Trump waar hij zogezegd een gehandicapte journalist uitlachte. Andere valste beweringen werden gemaakt rond Trump die de buste van Marten Luther King zou hebben verwijderd uit de Oval Office, de nazi’s in Charlottesville zou hebben gesteund en dergelijke meer.

Het lijkt de enige tactiek die de Democraten nog hebben nu ze in de peilingen achteruitgaan dankzij de vele successen van president Donald Trump. Traditioneel werkte die techniek waarin Democraten met hulp van de media karaktermoord plegen op Republikeinen, maar omdat Trump hard terug vecht en strijdt met gelijke wapens, is die techniek veel moeilijker geworden. Het onterecht afschuiven van zaken op de president, zoals George W. Bush overkwam ten tijde van Orkaan Katherina, lijkt niet snel te zullen gebeuren met Trump.

Toch executive order

Hoewel de president liever de wet had zien veranderen en dan dat beleid kan uitvoeren, zoals het hoort, besliste hij vandaag om toch actie te ondernemen via exectutive order. Dat laat toe om kinderen samen bij hun ouders in detentie te laten wanneer ze de grens illegaal hebben overgestoken.

Republikeinse congresleden werkten aan een gelijkaardige wet, maar het ziet er naar uit dat de steun onvoldoende zou zijn aangezien de Democraten alles zouden blokkeren.

Bij het tekenen van de maatregel zei Trump dat hij de families wilde samen houden, maar ook de veiligheid aan de grens verzekeren. Hij zweerde dat het “nultollerantiebeleid” ten aanzien van illegale immigratie verder gezet zal worden.

Het is nu maar de vraag in hoeverre het executive order de toets van de rechtbanken zal overleven, maar het Witte Huis liet weten dat ze de wet willen naleven en tegelijkertijd kinderen beter beschermen tegen het trauma van gescheiden te zijn van hun ouders. De Amerikaanse president zond alvast een video de wereld in die weinig aan de verbeelding overlaat.