Hoewel kritische of ‘realistische’ geluiden ten opzichte van de Europese Unie in Vlaanderen alles behalve courant zijn, sluit N-VA-voorzitter Bart De Wever zich hier met een opiniestuk in De Tijd wel bij aan. Daarin omschrijft hij de Britse denker Edmund Burke als een “gids en waarschuwing”. Geven we toe “aan de illusie dat de complexiteit van Europa van geen belang is”, dan maken we volgens De Wever “dezelfde fout als de Franse revolutionairen”.

Wanneer men Guy Verhofstadt (Open Vld/ALDE) gadeslaat, lijkt alles ‘koek en ei’ in Europese Unie. Zeker, er zijn problemen zoals de Brexit, maar deze zullen de Europese Unie hoogstens afremmen en niet stoppen; althans, dat is de mening die onder meer de voormalige Belgische premier is toegedaan. Dit lijkt echter hoe langer hoe meer een illusie te zijn. De Europese Unie nadert immers een ‘point of no return’ en vragen zoals “Hoeveel macht willen we aan het Europese project afstaan?” en “Hoe valt de Europese Unie democratisch te legitimeren?”, zullen indringer worden gesteld.

https://twitter.com/FranckenTheo/status/996691542055190528

Dat dit ‘point of no return’ er zit aan te komen is duidelijk. Sinds 1964, met het befaamde Costa v. ENELarrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gaat EU-recht voor op nationaal recht. Met andere woorden, de Europese lidstaten moeten luisteren naar wat ‘Brussel’ dicteert. Daarbij komt nog eens dat wanneer de Europese Unie op bepaalde domeinen regelgevende acties onderneemt, de lidstaten op dat punt hun bevoegdheden verliezen.

Het beeld van een Europese superstaat, is dan ook geen waanidee. Hangt het evenwel van De Wever af, dan komt hier niets van in huis. “Wie zich echter verheugt in de Brexit als het vertrek van een hinderpaal voor een federale EU komt bedrogen uit. Ook op het Europese vasteland verdwijnt de kritische stem voor de rechten van naties, tegen het jakobijnse Europese centralisme niet. Wij zullen die fakkel opnemen en hoog houden”, zo schrijft hij in een opiniestuk in De Tijd.

Kan de Europese Unie naties vervangen?

De huidige lidstaten zullen, als het van De Wever afhangt, niet worden vervangen door de EU. “De EU is slechts een verdrag. Europa is niet uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog, het heeft een lange en uitgebreide geschiedenis. Het is honderden jaren van opgebouwde wijsheid, van triomfen en nederlagen, van geniale daden en immense wreedheden. Het is iets om trots én nederig over te zijn”, zo schrijft hij in een opiniestuk in De Tijd.

(Lees verder onder de tweet.)

Het opmerkelijke daaraan? De stelling van De Wever vertoont veel gelijkenissen met de Verklaring van Parijs, een document dat een rist van Europese conservatieve denkers vorig jaar opstelden. Zo is volgens deze schrijvers Europa “een zaak van gedeelde geschiedenis, hoop en liefde, van vertrouwde manieren van leven, van schitterende prestaties en van bittere mislukkingen, van inspirerende ervaringen van verzoening en de belofte van een gemeenschappelijke toekomst […]. Dit is het echte Europa, onze dierbare en onvervangbare beschaving en cultuur”.

De Wever stelt dat Burke, “als gids en waarschuwing”, nog steeds relevant is. “Burke verachtte de Franse revolutie wegens haar obsessie met abstracties, haar weerzin voor praktische ervaring en haar universalistische claims die het individu reduceerde tot een administratief subject. Had Burke vandaag geleefd, hij zou gegruwd hebben van de nieuwe elite van bureaucraten die controle probeert te krijgen op ons leven”.

(Lees verder onder de tweet/foto.)

Geven we toe “aan de illusie dat de complexiteit van Europa van geen belang is”, dan maken volgens de N-VA-voorzitter “dezelfde fout als de Franse revolutionairen”, zo schrijft in een opiniestuk in De Tijd. “Dan laten we een legitiem politiek project corrumperen door onze ijdele grootheidswaanzin. En op een dag, wanneer gewone mensen er genoeg van hebben en de spanning met de abstracte Brusselse reguleringen te groot wordt, zal het instorten”.

Bij de opstellers van de Verklaring van Parijs klinkt het ietwat anders, maar gelijkaardig. “De promotoren van het valse Europa zijn behekst door een waangeloof in onvermijdelijke vooruitgang. Zij geloven dat de geschiedenis aan hun kant staat, en dit geloof maakt hen hooghartig en minachtend. Daarom zijn ze niet in staat om de gebreken te herkennen van de post-nationale, post-culturele wereld die ze najagen. […] Ze miskennen en verloochenen de christelijke wortels van Europa. Tegelijk wringen ze zich in allerlei bochten om geen aanstoot te geven aan moslims waarvan ze zich inbeelden dat die lustig hun seculiere, multiculturele vooruitzichten zullen overnemen. Verzonken in vooroordelen en onwetendheid, en verblind door ijdele, zelfvoldane visies van een utopische toekomst, verstikt dit valse Europa afwijkende meningen—in de naam van vrijheid en tolerantie”.

(Lees verder onder de tweet/foto.)

Is er een alternatief?

In zijn opiniestuk laat de N-VA-voorzitter zich niet met zoveel woorden uit over wat de oplossing is voor de huidige situatie. Wel beklemtoont hij het belang van het inzicht van Burke dat naties bestaan uit “individuen die eigen keuzes maken over hun eigen levens”. “Burgers die zich organiseren in families, gemeenschappen, kleine bedrijven en spontane verenigingen. Of zoals Burke het noemde: de ‘little platoons we belong to in society’.”

De schrijvers van de Verklaring van Parijs schuiven wel een uitgewerkte oplossing naar voor. Zo dient men volgens de ondertekenaars onder meer de cultuur van het vrije woord te herstellen en moet er opnieuw een morele cultuur komen. “We verwerpen de stelling dat er geen verantwoordelijk alternatief zou zijn voor de kunstmatige, zielloze solidariteit van een eengemaakte markt, transnationale bureaucratie en glad vermaak. Brood en spelen zijn niet voldoende”, aldus de schrijvers van de Verklaring van Parijs.