Allochtonen zijn in Antwerpen sterk vertegenwoordigd in demografie en in werkloosheid. Dat blijkt uit cijfers van de stad Antwerpen. De allochtone bevolking neemt elk jaar toe, terwijl de autochtone bevolking afneemt. Ruim 58% van de inwoners in Antwerpen is van allochtone origine. Ook in de werkloosheidsstatistieken zijn allochtonen sterk vertegenwoordigd.

Het geboortecijfer van de inheemse, autochtone bevolking ligt in Europa beduidend lager dan dat van allochtonen. Bovendien neemt het autochtone geboortecijfer stelselmatig af, terwijl dat val allochtonen toeneemt. Bij islamitische allochtonen ligt het geboortecijfer meer dan dubbel zo hoog dan bij autochtone Europeanen. Vrouwen van vreemde origine zouden gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen krijgen. Bij Europese autochtone vrouwen is dat gemiddeld 1,6 kinderen.

Demografie

Die cijfers weerspiegelen zich ook duidelijk in de demografische statistieken van de stad Antwerpen. Tussen 2012 en 2018 is de autochtone bevolking in Antwerpen bij alle leeftijden afgenomen. Bij allochtonen zien we het tegenovergestelde. Zij nemen toe bij alle leeftijdscategorieën. Het aantal autochtonen tot 19 jaar nam af met 6.308. Bij allochtonen zien we het tegenovergestelde. Het aantal allochtonen tot 19 jaar nam toe met 16.863.

Die tendens vertaalt zich ook meer en meer in de statistieken van procentuele aantallen autochtonen en allochtonen. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van allochtone origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%. In het district Antwerpen is nu ruim 58% van de totale bevolking van buitenlandse origine. Dat aandeel zal gezien de geboortecijfers ook enkel maar toenemen. Voornamelijk Noord-Afrikanen zijn sterk vertegenwoordigd in Antwerpen.

Werkloosheid

Niet alleen op basis van demografie zijn allochtonen alsmaar sterker vertegenwoordigd. Ook op het vlak van werkloosheid is hun aanwezigheid onmiskenbaar. Bijna 75% van de werkloze werkzoekenden in district Antwerpen is van buitenlandse origine. De werkloosheidsdruk (de verhouding van het aantal werkzoekenden op beroepsactieve leeftijd ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd) bedraagt bij allochtonen ongeveer 16%. Bij autochtone Antwerpenaren is dat iets meer dan 7%.

Bijna 19% van de niet-EU allochtonen op beroepsactieve leeftijd in district Antwerpen trekken een leefloon. Een derde van de allochtonen in de stad Antwerpen doet beroep op financiële steun van de stad en bij meer dan 22% van de allochtone gezinnen uit de Maghreb en het Midden-Oosten zijn beide ouders werkloos.