Binnen het politiekorps stijgt volgens het ACOD de onvrede over de acties tegen de migranten in het Maximiliaanpark. Zo zijn er zelfs agenten die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid overwegen. Dat schrijft De Morgen

België heeft momenteel veel last van de zogenaamde ‘transitmigranten’. Dit zijn illegalen die geen asiel willen in België en om familiale en taalkundige redenen naar het Verenigd Koninkrijk willen doorreizen. Om deze transitmigranten tegen te houden, worden er regelmatig politieacties ondernomen. Binnen de politie veroorzaken deze acties volgens de vakbonden steeds meer onvrede. “De agenten storen zich eraan dat ze acties ondernemen die weinig of niets uithalen”, stelt Marc Duplessis van ACOD Politie tegenover De Morgen.

Structurele oplossing

Enkele (linkse) actievoerders verklaarden tips te hebben ontvangen over controleacties van de politie. Zo kon de Ligue des droits de l’homme als gevolg van een tip vorige week nog zo’n 2.000 sympathisanten verzamelen en een politieactie beletten. Volgens Marc Duplessis van ACOD Politie storen de agenten zich “eraan dat ze acties ondernemen die weinig of niets uithalen”.

Er moet volgens hem “een structurele oplossing komen”. “Het lijkt erop dat politici ons gebruiken om te tonen aan de bevolking dat ze zich maximaal bezighouden met het migrantenprobleem. Agenten mogen niet de gegijzelden van de politiek zijn.”

Ook ACV Politie laat bij monde van Joery Dehaes eenzelfde geluid horen tegenover De Morgen“De wegpolitie bijvoorbeeld moet soms tot negen keer na elkaar dezelfde migranten oppakken”. “Telkens krijgen ze een bevel om het grondgebied te verlaten. We weten niet waarom die mensen niet effectief uitgewezen worden”, aldus de vakbond. VSOA Politie, de grootste politievakbond, ontkent het bestaan van een dergelijk ongenoegen evenwel.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Begin deze week zaten de politievakbonden samen met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Doch, naar eigen zeggen is het kabinet niet op de hoogte van enig ongenoegen over de acties. Niettemin heeft Jambon een onderzoek bevolen naar de lekken, al zou het volgens zijn woordvoerder wel “frappant” zijn mocht het lek zich bij de politie situeren.

De twee vakbonden, ACV en ACOD, beramen zich dan weer over acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. “Maar het moeten acties zijn waarbij onze mensen geen tuchtprocedure riskeren”, stelt Duplessis.

25 REACTIES

   • Een communautair probleem? Ja. Maar ik heb de indruk dat het probleem eerder bij de Vlamingen ligt dan bij de Walen, omdat er in Vlaanderen meer dan in Wallonië gutmenschen rondlopen – en tot mijn schande moet ik bekennen dat het merendeels vrouwen zijn – die uit misbegrepen katholieke naastenliefde (of is het atavistische serviliteit?) eieren blijven leggen onder de illegalen. Om het met een boutade te zeggen: ik verkies een “exclusief” België boven een “inclusief” Vlaanderen.

   • Of er procentueel meer Vlamingen dan Franstaligen het opengrenzenbeleid aanhangen, weet ik niet. Wij hebben inderdaad een katholieke achtergrond. De katholieke leer stelt dat er zowel rechten zijn als plichten. Men hoort de naaste lief te hebben maar men moet ook geboden naleven. Verder stelt het katholicisme de mens verantwoordelijk. Links WalloBrux kent vooral rechten (weinig plichten) en stelt het systeem verantwoordelijk (niet de mens). Grote sociologische verschillen dus. Verschillen die maken dat Vlamingen altijd al verantwoordelijker zijn geweest. Het is wel degelijk een communautair gegeven.

   • Links WalloBrux kent vooral rechten (weinig plichten) (texto).

    Brussel en Wallonië zijn niet links(meer).

    Brusselse regering telt 3 socialisten op 8 leden. Een minderheid dus. Défi 2, CDH 1, CD&V 1 en OVLD 1; Dwz meerderheid is centrum rechts.

    De Waalse regering en meerderheid wordt gevormd door de MR en CDH. Links zit in de oppositie (PS, PTB en Ecolo).

    Stop dus met fake news te ventileren. Sceptr is de Pravda niet !

   • Wat u duidt is de huidige politieke situatie maar niet de culturele. Vlaanderen en Wallonië hebben een fundamenteel andere cultuur. Vlaanderen werd eeuwenlang gedomineerd door het katholicisme, terwijl Wallonië al eind 18e eeuw een arbeiderspolitiek ontwikkelde. Dat maakte dat Vlaanderen zich zowel economisch als ethisch centrumrechts gedraagt. Niet enkel rechten maar ook plichten zijn belangrijk, en niet het systeem maar de mens is verantwoordelijke. Het bracht Vlaanderen tot de 5e meest ontwikkelde regio van de planeet. De Vlaamse cultuur is fundamenteel verschillend met de Franstaligen en is de ware communautaire breuklijn. Het is de lijn die de NVA volgt en waarin ook ik geloof. Cultuur is bijzonder krachtig en duurzaam in de tijd. Het is dermate betrouwbaar dat het wint op huidige en toekomstige politieke constructies.

   • Vlaanderen bracht het tot de 5de meest ontwikkelde regio van de planeet? Dat zal wel. De hamvraag blijft of de 25% Vlamingen die niet op vakantie kunnen gaan wegens geldgebrek en de 20ste van elke maand al op hun tandvlees zitten, een boodschap hebben aan die N-VA-hoera-riedel. “Arm Vlaanderen” veranderde pas midden vorige eeuw, en bestaat nog altijd voor 10% Vlamingen. Maar dat zal de 1% rijken worst wezen, want een vet varken weet niet dat een mager honger heeft (bis). En het is de huidige usurperende paus, het hoofd van uw katholieke Kerk, die de wilde immigratie uit Afrika en Aziê naar Europa en de unilaterale toenadering tot de islam jezuïtisch verdedigt. Toch?

   • Vlaanderen haalt haar welvaart uit 590.000 KMO’s. Dat zijn geen superrijken maar mensen die er hard voor werken en er ook voor moeten worden beloond. Het is de motor van onze welvaart waarin mensen moeten kunnen excelleren. Hierdoor trekken ze niet enkel zichzelf omhoog, ze trekken ook hun gemeenschap mee. Teveel sociale herverdeling is niet sociaal, het komt neer op het verdelen van armoede. Dergelijke verdeling belooft schitterende sociale wetten maar heeft geen cent om die te betalen. Niet gelijkheid, maar verantwoordelijkheid moet worden beloond.

   • Een ultraliberaal standpunt, waarmee ik niet wil zeggen dat ik voor een ultraverzorgingsstaat ben. Die 590.000 KMO’s behoren ook niet tot de meer dan 1.000000 miljoen nooddruftigen (en dan tel ik er bewust de ingeweken profiteurs niet bij). Natuurlijk moet wie graag hard werkt loon naar werk ontvangen. Maar hiervoor moet er werk zijn dat men graag kan doen. Acht uur achter een kassa zitten of aan de lopende band staan is dat niet, en die mensen krijgen een miserabel loon naar miserabel werk. Moeten ze dan maar allemaal KMO’tjes oprichten? Wie zei ook weer dat de middenstand een overgangsklasse is die door de oligarchie gebruikt wordt als model om de massa onder de knoet te houden? De KMO’s zijn de onderofficieren van onze maatschappij, die hun soldaten (hun werknemers) voor de eer (de winst) der generaals (oligarchen) de kastanjes uit het vuur laten halen.

   • Even duiden dat ikzelf noch ultraliberaal noch katholiek ben. Ik erken echter wel het belang van een matig liberalisme en het ethische aspect van het christendom. Beiden centrumrechts dus. Indien u stelt dat de ceo’s van onze KMO’s oligarchen zijn, moet ik u teleurstellen. Wij hebben een van de hoogste belastingdrukken ter wereld en in onze samenleving is al erg herverdeeld. Gevolg: niet enkel de dame aan de kassa, maar ook haar ceo zit aan de pillen. Socialisme verdeelt welvaart, maar creëert geen welvaart. Bovendien houdt het de onderklasse in stand, waardoor het haar eigen kiespubliek creëert. Mensen worden veel beter gestimuleerd om uit hun situatie te komen, i.p.v. dat ze steeds in hun situatie worden bevestigd. Socialisme produceert armoede.

   • Akkoord met het begin van uw betoog. Ik heb ook nooit beweerd dat de ceo’s (de feitelijke bazen van onze KMO’s) oligarchen zijn. Maar velen wanen zich machtig en kleine oligarchen, terwijl zij de handpoppen zijn waarachter de echte oligarchen zich verbergen. En wat uw laatste boutade betreft, die zou ik willen uitbreiden: Kapitalisme produceert socialisme wat armoede produceert. Want socialisten (en ik bedoel de leiders) zijn kapitalisten vermomd als verworpenen.

   • Ik betwist formeel dat N-VA spreekt in naam van Vlaanderen. Doet N-VA ook niet, u insinueert het wel. De Vlaamse gemeenschap is niet homogeen. Ten persoonlijke titel zeg ik u, de sociale kloof met N-VA zijn problematischer dan de culturele meningsverschillen met de Franstaligen.

   • Ik heb nooit beweerd dat de NVA voor alle Vlamingen spreekt. Wat ik wel beweer is dat de NVA zich bedient van de Vlaamse cultuur. Die cultuur is centrumrechts zowel op de economische als de ethische as. Het katholicisme leerde de Vlaming immers eeuwenlang zijn manieren te houden en te werken. Het is wat men de Vlaamse grondstroom noemt, en het grote verschil met de Franstalige cultuur die centrumlinks is op beide assen. Ik blijf erbij dat men door het hanteren van dit cultuurverschil veel meer zal bereiken dan welke politieke breuklijn ook.

   • Daarom precies leg ik de nadruk op dat Gentse geval: je weet nooit wat voor crapuul je in huis haalt.
    Daarnaast: bij de recentste controle werden twee mensensmokkelaars opgepakt. Voor sommige extreem linksen is het geen probleem om samen te werken met mensensmokkelaars, maar ik neem aan dat die naïeve vrouwen daar toch voor terugschrikken.

    https://twitter.com/JanJambon/status/956793834440220672

   • zet die ploat af. Het is altijd een ander voor NBa partijslaven. Francken laat er 134000 binnen en is daar nog zelfs fier op. citaat “ik heb 4 x meer visa afgeleverd dan gelijk welke vorige regering, ik heb 4 x meer visa uitgereikt dan gelijk welke socialistische regering” einde citaat https://radio1.be/ik-heb-nog-juridische-mogelijkheden minuut 5:50 tot 6:10. Op twitter tracht hij , met veel succes bij zijn partijslaven, het tegenovergestelde te suggereren. Hij communiceert met veel bombarde over 2 die hij GAAT uitzetten maar zwijgt in alle talen over de 10000 die hij ondertussen bijna ongecontroleerd binnenlaat. Geen communautair probleem maar ENKEL een N-Ba probleem

   • Geef eens de constitutieve elementen van de zogenaamde Franstalige blokkering? Tot nader order steunt deze regering op een Vlaamse meerderheid met N-VA als grootste en belangrijkste speler. Er is helemaal geen communautair probleem vermits uw N-VA goeroe uit Antwerpen, het communautaire luik van zijn partij na de verkiezingen van 2014 (sic) begraven heeft. Remember ! Allemaal voor het verwerven van aandelen in de NV Belgique.

   • Deze verenigingen krijgen van onze LeftStreamMedia buitenproportioneel veel aandacht.
    Beide partijen creëren doelbewust een leugenachtig beeld.
    Daarmee beïnvloeden ze mensen. Zoals agenten.
    Deze “Deep State” (zie Bruzz.be) is destructief en kalmerend tegelijkertijd, al naargelang het niet of wel in hun politiek kraam past.

    Ook in Vl krijgen dergelijke linkse verenigingen buitenproportioneel veel geld en aandacht van onze LeftStreamMedia.

   • Maes, als de NV-A nu de enige partij was die kon beslissen wat er moet en mag gedaan worden zou ik u nog kunnen volgen, maar als jij niet kunt zien dat elke beslissing of voorstel volledig wordt afgebroken door de meerderheid, die eigenlijk met de NV-A zouden moeten samenwerken, heb jij nog niet opgemerkt dat de overige van de meerderheid meedoen met de oppositie, hoe kan men zo regeren. Laat ons een nieuwe verkiezing houden. Al die graaiers, met al die groenen, wat denkt jij, wie gaat winnen denkt u. Wat het Waals landsgedeelte betreft, dat die nu eindelijk eens zeggen, “wij kunnen ons plan trekken” wij hebben die 16 miljard niet nodig van de Vlamingen, de Waalse politiekers zijn tegen de Vlamingen, (niet de Waalse bevolking) de meeste spreken niet eens Vlaams, en zeker de Brusselaars niet. ik vraag mij zelf af hoe en waar de Brusselaars werk vinden?