Door een aantrekkende economie moeten er minder werkloosheidsvergoedingen worden uitbetaald. Dit voelen de vakbonden aan hun beurs. Zo namen de syndicale werkingsmiddelen voor het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen de laatste twee jaar met 11,5 mil­joen euro af. 

In België betalen de vakbonden traditioneel de werk­loos­heids­ver­goe­din­gen van hun leden uit. Om dit te financieren ontvangen de bonden een aanzienlijke som werkingsmiddelen. Zo kregen de drie grootste vakbonden vorig jaar hier zo’n 165 mil­joen euro voor. Door de daling van werkloosheid in België verminderden deze werkingsmiddelen met zo’n 11,5 mil­joen euro in twee jaar tijd.

Ras­kin: “Ze zijn te­ge­lijk stro­per en bos­wach­ter”

Ter rechterzijde gaan er in de Belgische politiek al lange tijd stemmen op om de uitkeringen uit de handen van de bonden te halen. Zo is onder andere regeringspartij N-VA hier een voorstander van. “Ei­gen­lijk is het niet aan de bon­den om uit­ke­rin­gen uit te be­ta­len”, stelt N-VA-Kamerlid Wou­ter Ras­kin tegenover De Tijd. “Ze zijn te­ge­lijk stro­per en bos­wach­ter. Hun fi­nan­cie­ring hangt af van het aan­tal werk­lo­zen, waar­door ze er geen be­lang bij heb­ben dat de werk­loos­heid ver­dwijnt”.

De werkloosheidsvergoedingen uit handen van de vakbonden halen is volgens Raskin echter niet aan de orde. Hier staat immers niets over in het regeerakkoord. Verder is het geweten dat CD&V een koele minnaar van een dergelijke maatregel is.

Gaan de bonden nu besparen?

Tot zo’n drie jaar geleden kende België 459.000 mensen met een werkloosheidsuitkering. Een jaar gelden waren dit er al zo’n 63.000 minder. Het gevolg laat zich dan ook raden: een afnemend belang van de bonden als dienstverlener. Moeten zij nu echter gaan besparen?

Tegenover De Tijd stelt ACL­VB-woord­voer­der Dirk Mer­tens dat zijn vakbond niet het mes in de organisatie moet zetten. “Wel mer­ken we dat som­mi­ge se­cre­ta­ri­a­ten min­der bezig zijn met het be­ge­lei­den van werk­lo­zen. Die tijd kun­nen ze be­ste­den aan an­de­re zaken, zoals ju­ri­di­sche bij­stand voor onze leden”, aldus Mer­tens.