De parlementaire werkgroep Politieke Vernieuwing heeft een akkoord over het loon van de Kamervoorzitter. In de toekomst zal de ‘eerste burger’ van het land zo’n 245.000 euro verdienen. 

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zal in de toekomst fors moeten inleveren. Zo verdient hij vandaag 305.000 euro bruto. De werkgroep Politieke Vernieuwing echter, wil dit reduceren naar 245.000 euro per jaar. Het loon van de Kamervoorzitter is al langer een twistpunt. Zo verdiende de vorige ‘eerste burger van het land’, André Flahaut (PS), nog zo’n 325.000 euro. Door de Kamer werd echter beslist dat ook hij diende in te leveren.

Onduidelijkheid over wanneer de regeling in voege zal treden

De leden van de werkgroep waren het er vrij snel over eens dat het loon van de Kamervoorzitter moest dalen. Zo stelt Brecht Vermeulen (N-VA), de voorzitter van het de werkgroep, dat “we […] het er allemaal over eens [waren] dat het loon naar beneden moest, maar we wisten niet op welke manier. Alles wat geldt voor ministers zou in de toekomst ook voor de Kamervoorzitter gelden. Dat betekent dat hij zeer terughoudend moet zijn om een aantal nevenactiviteiten op te nemen.”

De werkgroep beslist echter niet over wanneer de nieuwe loonvoorwaarden voor de Kamervoorzitter in voege treden. Volgens Vermeulen zullen “de concrete uitwerking en de modaliteiten gebeuren in het Bureau van de Kamer”. Bijgevolg is het onduidelijk wanneer Bracke de reductie op zijn loonbriefje merkt.

Adviesraad telenet

De werkgroep Politieke Vernieuwing werd opgericht naar aanleiding van Bracke zijn nevenverdienste bij Telenet. Zo zetelde de Kamervoorzitter vorig jaar nog in de ‘adviesraad’ van Telenet. Maar hoeveel hij daarvoor kreeg, wou Bracke niet meegeven. Een oud-collega in de adviesraad van Telenet, Peter Vanvelthoven (sp.a), gaf zijn verloningscijfers wel mee aan De Tijd: een vaste verloning van 12.000 euro bruto per jaar en daar nog eens een zitpenning van 2.000 euro per vergadering bovenop.

Bracke echter, ontving tijdens de periode 2015-2016 geen vergoeding van Telenet maar kondigde toch zijn ontslag aan. De storm van kritiek zou hier echter niet door gaan liggen. Om dergelijke praktijken in de toekomst toch maar te vermijden en sommige politici hun losse zeden te bestrijden, richtte de Kamer de werkgroep Politieke vernieuwing op. Tot op heden heeft deze werkgroep nog niet al te veel successen kunnen boeken. De rede hiervoor is dat de werkgroep slechts aanbevelingen doet. Zo moeten al hun voorstellen nog definitief goedgekeurd worden.

Aan ideeën is er bij de werkgroep echter geen gebrek. Zo werden er verschillende initiatieven gelanceerd gaande van loonverlies voor minder actieve parlementsleden tot een systematisch cumulverbod. Of dit laatste er überhaupt nog wel komt is nog maar de vraag. Zo stelde Bracke dat de “de werk­groep Po­li­tie­ke Ver­nieu­wing […] voor eind juni met haar aan­be­ve­lin­gen [komt]. Die gaan dan naar de Com­mis­sie Bin­nen­lands Zaken en wor­den ver­vol­gens in de hele Kamer be­spro­ken. Maar het par­le­ment volgt niet al­tijd de ad­vie­zen die het krijgt.”

4 REACTIES

    • + postjes.

      Tot voor kort cumuleerden en cashten de eerste burgers van het land dat het een lieve lust was. Maar daarover geen woord. Om Van Rompuy, en Flahaut niet te vernoemen, respCD&V en DSP (De Sociale Poenscheppers).
      (Misschien omdat de Voorzitter van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van de EU – door de VRT al te vlotjes tot “president” gebombardeerd (naar letterlijke vertaling uit het Frans) – untouchable is in welbepaalde kringen?)