Het vluchtelingencommissariaat krijgt voortaan de wettelijke mogelijkheid om profielen van asielzoekers op sociale media te screenen om na te gaan of ze stroken met het verhaal. Dit is één van de aanpassingen van het asielrecht die de federale regering vandaag goedkeurt.

Tot nu werd het gebruik van sociale media bij het doorlichten van asielaanvragen teruggefloten door rechters. Het Commissariaat-Generaal beschikte volgens hen niet over deze bevoegdheid.

“In de nieuwe wet wordt de toelating voor het checken van het publieke deel van sociale netwerken nu juridisch gebetonneerd. Het CGVS zal voortaan ook gsm’s en computers kunnen uitlezen. De asielzoeker moet daarvoor wel zijn fiat geven, maar een weigering doet de geloofwaardigheid van zijn aanvraag uiteraard geen goed”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Het Laatste Nieuws.

Op zijn Facebook-pagina lijst de N-VA politicus de nieuwe maatregelen op. “Wie bij ons bescherming krijgt, moet niet op vakantie gaan naar zijn thuisland”, meent Francken.

Hoognodig

Tussen de zestig en zeventig procent van alle asielzoekers zou liegen over zijn identiteit, aldus Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Het uitlezen van de gsm’s en laptops zou kunnen helpen bij het onderzoek hiernaar. Een snel procedé zal het evenwel niet worden, gezien de vreemde talen die de meeste asielzoekers spreken. Of de asielzoekers hun toestellen zullen moeten inleveren voor de duur van de vertaling, is onduidelijk. Topman van de DVZ Freddie Roosemont is al langer pleitbezorger van de maatregel.

“Bij de asielaanvragen in ons land wordt al gekeken naar profielen op sociale media”, vertelt Katrien Jansseune, woordvoerster van Staatssecretaris Theo Francken, bevoegd voor asiel en migratie. “In de eerste plaats om te controleren of de opgegeven identiteit wel klopt.” Ook werd er door Theo Francken in oktober 2015 een nieuwe viervoudige manier van screening geïmplementeerd waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de politie, de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst nazicht doen.