De plenaire zitting van de Kamer heeft een nieuwe financieringsmethode van de sociale zekerheid goedgekeurd. De N-VA reageert enthousiast. Oorspronkelijk betreft het een wetsontwerp van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en Minister van Middenstand Willy Borsus (MR). Er wordt onder meer gekeken naar alternatieve inkomsten uit de btw en roerende voorheffingen (zoals auteursrechten). De stemming verliep klassiek, meerderheid tegen minderheid. Dat meldt Belga.

Op korte termijn zal nog steeds gewerkt worden met de klassieke overheidsdotatie (dat is een nominaal bedrag van de federale overheid, los van economische groei/achteruitgang). Wel zal er gaan gewerkt worden aan een alternatieve financiering, bestaande uit roerende voorheffing (inkomsten zoals dividenden, interesten…) en btw-inkomsten. Er werd klassiek gestemd: meerderheid tegen minderheid. Het Vlaams-nationale onafhankelijke duo Veerle Wouters en Hendrik Vuye onthielden zich.

De nieuwe geplande evenwichtsdotatie zal zes voorwaarden kennen die de uitgaven in de sociale zekerheid moeten responsabiliseren:

  1.  Er moeten maatregelen tegen sociale fraude worden genomen.
  2.  Er moet een beleid zijn dat oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid tegengaat.
  3.  De sociale zekerheid moet voldoende budgettaire inspanningen leveren teneinde de Europese richtlijnen te respecteren.
  4.  De sociale akkoorden tussen werkgevers en werknemers moeten budgetneutraal zijn. Zo niet, kan aan de sociale partners gevraagd worden om extra maatregelen voor te stellen die tekorten neutraliseren.
  5. De sociale zekerheidsmaatregelen die door de regering beslist zijn, moeten correct uitgevoerd worden.
  6. Stijgingen van de uitgaven moeten kunnen verklaard worden door bepaalde volume-effecten zoals het toenemen van invaliden en niet door andere zaken.

Bij correcte naleving van de voorwaarden wordt een dotatie elk jaar gestort om de sociale zekerheid in evenwicht te houden en de betalingen te garanderen. Zijn de voorwaarden niet behaald kan de federale regering de zaken onderzoeken en eventueel extra maatregelen treffen. Om punt 5 en 6 na te gaan zal de regering een nieuwe commissie in het leven roepen. Namelijk de ‘Commissie voor Financiën en Begroting’ (CFB) met experts die deel uit maken van de betrokken instellingen.

Voorspelbare reacties

Bij de oppositie en de werknemersorganisaties wordt de hervorming negatief onthaald en gezien als een grote besparingsoperatie. Men vreest dat de financieringshervorming de sociale zekerheid zelf zal aantasten. Eerder gaf oppositiepartij sp.a ook al tegengas inzake de nieuwe pensioenberekening.

Bij de N-VA reageren ze zeer positief en is men trots dat de plannen “een duidelijke N-VA-stempel” hebben. De hervorming was opgenomen in het regeerakkoord, maar uitgewerkt door de liberalen De Block en Borsus. Reeds in oktober 2016 werd voor het plan het groen licht gegeven in de ministerraad. De Block zei toen“We introduceren criteria of vragen waarop de regering zal moeten antwoorden vooraleer de evenwichtsdotatie kan worden toegekend. We moeten ervoor zorgen dat we elke dag de uitkeringen kunnen betalen.”

In een persmededeling laat Kamerlid Jan Spooren (N-VA) weten dat het om een broodnodige hervorming gaat die de sociale zekerheid betaalbaar zal houden. “Na letterlijk vijftien jaar stilstand voeren we daarmee broodnodige structurele veranderingen door in de financieringsmechanismen van onze sociale zekerheid”, zegt Kamerlid Jan Spooren. Volgens de N-VA is er nu veel meer transparantie en verantwoordelijkheid gebracht in de financiering van de sociale zekerheid.

Ook is N-VA blij dat er vereenvoudigd zal worden. “Het kluwen van alternatieve financieringsstromen dat door de jaren heen is gegroeid, wordt herleid tot inkomsten uit btw en de roerende voorheffing”, schrijft Diederik Demuynck, woordvoerder van de N-VA-Kamerfractie. “Zo’n vereenvoudiging maakt de zaken duidelijker voor alle betrokkenen, wat het niveau van de samenwerking en de kwaliteit van beslissingen op zo’n belangrijk domein enkel zal verhogen” voegt Spooren daar aan toe.

Sociale hervormingen

De meerderheid heeft net ook een akkoord besloten om mensen na langdurige ziekte beter aan het werk te krijgen, daags na de aankondiging van de pensioenhervorming. Er worden geen ingrijpende maatregelen getroffen bij werkgevers noch werknemers, wel worden een aantal controle- en sanctiemechanismen geïntroduceerd.

Er werd al even gedebatteerd binnen de regering over hoe langdurig zieken opnieuw geactiveerd kunnen worden. Wie echt ziek is, wordt met rust gelaten, maar de regering zal sancties toekennen aan werkgevers of werknemers die weigeren mee te werken aan controles. Ook hierover reageerde Spooren positief: “Het is een evenwichtige aanpak waarbij responsabilisering wordt gelinkt aan de inspanningen die alle betrokken actoren leveren om langdurig zieken opnieuw op de arbeidsmarkt te integreren. Dit is een positieve en activerende benadering, die zal aanzetten tot de nodige gedragswijziging en waarbij onterechte sanctionering vermeden wordt”.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/
  • De Block Paul

    Ooit zullen we ons de vraag moeten stellen, in hoever we peperdure behandelingen nog maatschappelijk kunnen dragen. Te meer dat die nauwelijks bijdragen tot de kwaliteit van het leven. Als een medicijn er toe dient om een miserabel leven te rekken voor luttele dagen, dan is het antwoord niet veraf.