Cultuur & Samenleving

Onze cultuur is in verandering. Vandaag geen conflict tussen Kerk en Staat. Wel allerlei nieuwe bewegingen zoals Movement X, #BlackLivesMatter, tegenstand tegen Zwarte Piet, safe spaces, stemmen rond male privilege… Is dit nieuw cultureel conflict een noodzakelijk gegeven om (repressieve?) traditievormen af te breken? Of slaat de slinger te ver door?

Mensen zijn geen zuiver rationele wezens. Ze zijn voortdurend op zoek naar zingeving en identiteit. Sommigen vinden antwoorden in de grote wereldreligies, anderen in sociale groeperingen of burgerbewegingen. Nog anderen in muziek of in een bepaalde levensstijl. De vormen die u hierboven opnoemt, zijn maar enkele van de manieren waarop mensen hun plaats in de wereld veroveren. Ik zie dit dus niet als een cultureel conflict. Eerder als een zoektocht naar identiteit, naar een eigen plek in een wereld in verandering. Dat is iets van alle tijden en eigen aan de mens.

Recht & Misdaad

Onze veiligheid is vandaag een hot topic. Ook al is de geregistreerde criminaliteit in de samenleving sterk gedaald, tegelijkertijd blijft het onveiligheidsgevoel, zeker in de steden, hoog. De aanslagen in Brussel en Zaventem hebben niet geholpen. Zaken zoals de verkrachter die meermaals kon toeslaan, dragen bij aan een gevoel van straffeloosheid. Zijn we te laks? Zijn we te streng?

Je kan de bevolking niet kwalijk nemen dat ze zich onveilig voelt. Hoe dan ook moeten mensen veilig zijn én zich veilig voelen in deze samenleving. Justitie speelt daarin een belangrijke rol. Ons systeem moet rechtvaardiger, efficiënter en sneller gaan werken. Minder gericht op procedures, en meer op mensen. Daders moeten correct gestraft worden. Dat is een grote uitdaging waar minister Geens zich vandaag voluit voor inzet, met de hervorming van het strafrecht die eraan komt.

Geopolitiek

We leven in een wereld in transitie met heel wat opkomende staten. Tegelijk lijkt de invloed van de traditionele Westerse machten te tanen. Trump lijkt een meer geïsoleerd Amerika te willen gaan leiden en academici zoals prof. Holslag stellen dat onze politici geen visie hebben. Tegelijk is er kritiek op de (mogelijke aanschaf van) F-35-jets en ons NAVO-engagement. Waar moeten we heen?

België is geen eiland in de wereld. Ons terugplooien op onszelf, zoals in het Amerika van Trump, brengt ons geen stap vooruit. Zeker niet als relatief kleine speler. We hebben mee de grondvesten van de Europese Unie gelegd en blijven geloven in dit project. Ook in onze andere samenwerkingsverbanden moeten we een loyale partner zijn – denk aan de VN en de NAVO.

De visie op lange termijn is er wel degelijk. Daaraan moet elke dag gewerkt worden. Met een grote groep als dat kan, met een kleinere maar hechtere groep als dat moet.

Overheidswerking

We hebben in Vlaanderen vijf provincies, 308 gemeenten, 308 OCMW’s, 93 intercommunales naast een Vlaams parlement. Goed voor 124 parlementsleden, 7.464 gemeenteraadsleden, 3.084 OCMW-raadsleden en 351 provincieraadsleden. Op uitvoerend vlak hebben 9 ministers, 308 OCMW-voorzitters, 308 burgemeesters, 1.594 schepenen, circa 4.000 intercommunale-bestuurders, 5 gouverneurs en 30 provincie-gedeputeerden. Vervolgens hebben we nog 87 Nederlandstalige federale parlementsleden, 34 senatoren en 12 Europarlementsleden. Heel wat burgers zien door de bomen het bos niet meer. Hoe moeten we ons institutioneel organiseren?

Christendemocraten geloven in subsidiariteit. Dat wil zeggen dat beslissingen moeten genomen worden op het niveau dat daarvoor het meest geschikt is. Door de band genomen moeten beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger genomen worden.

En dat men in eigen schoot mag kijken als het gaat over een slankere overheid, geen probleem: we hebben 40 van de 190 federale parlementsleden bij de hervorming van de senaat afgeschaft, 3 Vlaamse portefeuilles niet ingevuld en in 2018 zullen we de helft van de provincieraadsleden alsook een derde van de deputés schrappen. Er worden ook 308 schepenen geschrapt in 2018.

Geld & Economie

Er is heel wat onrust over onze welvaart. De Interne Markt van de EU staat onder druk door de Brexit en de euro heeft al heel wat klappen moeten doorstaan en is nog niet uit de gevaarzone. Dichter bij huis wordt flink bespaard, zagen we ook een groter nettobedrag op onze loonbriefjes, maar krijgen we toch begrotingstekorten. Hoe verzekeren we onze welvaart morgen?

We verzekeren onze welvaart morgen door in onze begroting het evenwicht te bewaren tussen te besparen, en toch onze groei niet te ondergraven. We moeten onze overheidsschuld afbouwen, een antwoord bieden op vergrijzing en onze economie voldoende zuurstof geven. Een bijzonder belangrijke factor in dit verhaal is de taxshift. Meer mensen aan het werk zorgt automatisch voor meer welvaart. Bovendien moeten onze jobs werkbaar zijn, zodat mensen ze langer kunnen volhouden. Het beleid van de regering zorgde niet alleen voor meer nettoloon, maar ook voor een lagere loonkost voor werkgevers. Dat leverde sinds het aantreden van deze regering al 100.000 jobs op.

Migratie & Diversiteit

Onze multiculturele maatschappij kent heel wat problemen. Niet alleen zijn er de ‘klassieke’ problemen: allochtone disproportionaliteit in werkloosheid, opleidingsniveau, criminaliteit… Maar recent kregen we ook te maken met een asielcrisis én een recente terreurgolf (bv. in Parijs, Brussel en Zaventem). Sommige stemmen beweren dat asielstroom en terreur met elkaar te maken hebben. Hoe redden we onze multiculturele samenleving? Of moeten we er net vanaf?

Omwille van de oorlog in Syrië ontvluchtten miljoenen mensen hun land om hun leven in veiligheid te brengen. Eén van de partijen in deze oorlog zijn geradicaliseerde moslims. Zij bereiken ook Europese jongeren, roepen hen op om aanslagen te plegen of mee te vechten. Sommige geradicaliseerden zijn met de vluchtelingenstroom meegereisd naar Europa. Maar de aanslagen in Parijs, Nice, Zaventem en Brussel werden gepleegd door geradicaliseerde Belgen en Fransen. Niet door vluchtelingen.

We moeten van iedereen in dit land eisen dat men de normen en waarden die hier gelden, respecteert. Daarnaast moet elke vorm van discriminatie of racisme bestreden worden.