Voor 267.500 Syriërs in Duitsland geldt de inperking op familiehereniging niet. Dat blijkt uit interne documenten van de Duitse federale regering. Deze Syriërs die in Duitsland verblijven krijgen daarmee het recht om familieleden te laten overkomen naar de Bondsrepubliek. Voor andere vluchtelingen geldt alsnog een moratorium van twee jaar vooraleer zij hun familieleden mogen laten overkomen. De Duitse Groenen willen migratie echter nog verder vereenvoudigen.

De gegevens zijn afkomstig uit interne documenten van de federale regering die Bild kon inkijken. Volgens deze documenten zouden 267.500 Syriërs binnenkort de uitzonderlijke toelating krijgen van de regering om familieleden naar Duitsland te halen. Aangezien het hier gaat om familiehereniging, zal het dit aantal migranten dat zich in Duitsland vestigt ook niet in de asielstatistieken opduiken. Het recht op gezinshereniging of volgmigratie van familieleden is verankerd in artikel 6 van de Duitse grondwet, ter bescherming van huwelijk en familie. Erkende vluchtelingen hebben daarenboven in Duitsland een geprivilegieerde status in verband met volgmigratie.

In tegenstelling tot andere asielzoekers, voor wie de procedure naar aanleiding van de vluchtelingencrisis verstrengd werd, geldt het moratorium op volgmigratie tot maart 2018. Het moratorium werd in de herfst van 2015 vastgelegd om de influx van economische migranten in te perken. Hierbij bezitten ‘subsidiair beschermingsgerechtigden’ echter een uitzonderingspositie. Zij zijn geen vluchtelingen in de strikte zin van het woord, maar hebben recht op asiel omwille van de concrete dreiging die in hun thuisland bestaat.

Vloedgolf

De asielgolf lijkt echter nog lang niet voorbij. In 2016 werden er 745.545 asielaanvragen ingediend in Duitsland, waarbij in 2015 het ‘slechts’ om 476.649 asielaanvragen ging (met weliswaar 1,1 miljoen asielzoekers in totaal voor 2015 alleen). 268.866 van de aanvragers in 2016 waren in het bezit van een Syrisch paspoort. In totaal werden 433.920 asielaanvragen aangenomen. 25.375 asielzoekers kregen te horen dat ze het land dienden te verlaten. 153.047 personen werden echter als onrechtmatig asielzoeker in Duitsland geduld, onder meer omwille van ziekte.

De Duitse asieldiensten zitten echter met de handen in het haar. Het grote aantal asielaanvragen kan niet tijdig verwerkt worden, waardoor zich een lange lijst aan openstaande asielprocedures begint te vormen. Een situatie die onvermijdelijk tot juridische problemen zal leiden. In de eerste twee maanden van 2017 vroegen al 37.074 personen asiel aan in Duitsland.

Groenen: ‘Migratie vergemakkelijken’

De Duitse Groenen stelden op 4 april nog een wetsvoorstel voor waarin migratie naar Duitsland duidelijk vergemakkelijkt zou worden. Hierbij zou een verblijfsvergunning al de mogelijkheid moeten geven om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Verder zou het de asielzoeker de officiële status geven van arbeidsmigrant (“eingewanderter Facharbeiter”) en het recht geven op volgmigratie. De kern van het voorstel is een zogenaamde ‘talentkaart’ die een jaar de tijd geeft om een job te vinden in de Bondsrepubliek.

Enkel wanneer de persoon in kwestie in zijn levensonderhoud kan voorzien of vast aangesteld is, kan deze een vaste verblijfsvergunning krijgen. Hierbij zou een nieuw op te richten regeringscommissie zich over deze gevallen moeten buigen. Enige kennis van de Duitse taal is daarbij voor de Groenen overbodig. Verder moet ook inburgering na vijf in plaats van acht jaar mogelijk zijn en dubbele paspoorten zouden mogelijk moeten blijven.

Tussen januari en september 2016 kregen reeds 40.000 familieleden van in Duitsland verblijvende Syriërs het recht om zich in Duitsland te vestigen. Het is onduidelijk welke impact deze beslissing zal hebben in het kader van de hernieuwde vluchtelingenstroom. Sinds het begin van de asielcrisis kreeg Duitsland al meer dan een miljoen asielzoekers te verwerken.

 • Paul De Block

  Iedere erkende asielzoeker zorgt voor minstens 3 volgers. Iets wat nooit in aanmerking wordt genomen in cijfers van migrantenopvang. We doen meer dan ons best. Ongeacht wat naïef links daarvan denkt.

  • Doordenker

   De linkse ‘gutmenschen’ zijn zo naïef nog niet, want de rekening voor al hun vermeende solidariteit en sociaal zijn, sturen ze altijd door naar ‘anderen’. Als het op betalen aankomt hebben ze immers altijd plots last van ‘zwakke schouders’.

   • Sholem Asch

    Zijn allemaal ‘schlemielen’, zij vergeten voor het gemak, dat ook hun kinderen straks werk, een woning en de verzorging nodig hebben, die onze ouders en wij betaald hebben! Het kan toch niet waar zijn, dat ‘lieden’, die nooit ook maar enige bijdrage hebben geleverd aan onze verzorgings-, of welvaartsmaatschappij, maar wel volop kunnen mee-eten uit de door ons gevulde ‘ruif’! Het moet toch eens stoppen, dat wij maar blijven betalen!

  • Sholem Asch

   Niks geen recht op wat dan ook, wij zijn het kind van de rekening, wanneer denke ‘onze’ politieke leiders, nota bene gekozen door ons en voor ons, maar wat doen zij voor ons? Helemaal niets!